News

POST TYPE

EDITORIAL

ရေဘေးကို နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ချင်သူများ သတိထား (Daily, Vol-7/No-107)
13-Aug-2019
မိမိလူ့အဖှဲ့အစညှးတှငှ ဘေးဒုကခှရောကမှှုမှားဖှဈပေါတှိုငှး၊ ဘေးဒုကခှရောကနှသေူမှားကိုတှေ့ရတိုငှး သဒဓှါတရား ထကထှကသှနသှနဖှှင့ှ ကူညီလို၊ ပေးကမှးလှူဒါနှးလိုသညမှှာ မှနမှာပှညသှူအမှားစု၏ တူညီသောစိတရှငှးဖှဈပါသညှ။

ယနေ့ မှနပှှညနှယကှှုံတှေ့နရသေော ရဘေေး၊ မှပှေိုမှု အစရှိသည့ှ သဘာဝ ဘေးအနတှရာယကှှီးမှားနှင့ပှတသှကှ၍ အခှားပှညနှယနှှင့ှ တိုငှးဒသကှေီးတို့မှ မှနမှာပှညသှူမှား စိုးရိမပှူပနပှေးကှ၊ အကူအညီနှင့ှ ရဘေေးအလှူကိဈစလုပရှနှ ကှိုးပမှးကှသညကှိုတှေ့ရပါသညှ။

ယခငနှှဈမှားအတှငှး မှနမှာနိုငငှံနရောအခှို့တှငှ ဖှဈပှားခဲ့သော ရဘေေးကိဈစမှားတှငလှညှး မှနမှာတို့၏အလားတူ ကူညီပံ့ပိုးလိုသည့ှ စိတဆှနဒှမှားကို တှေ့မှငခှဲ့ကှရဖူးပှီးဖှဈပါလိမ့မှညှ။ 

ယခု မှနပှှညနှယရှဘေေးတှငှ အခှို့နာမညကှှောှ စားသောကဆှိုငမှှားဆိုလှှငှ ရဘေေးကယဆှယရှေးနှင့ှ အကူအညီပေးရေး အလုပလှုပမှည့အှဖှဲ့မှားကို အခမဲ့ကှှေးမှေးဧည့ခှံခှငှးဖှင့ှ ရဘေေးကိဈစ၌ တဈထောင့တှဈနရောက ပါဝငကှူညီခှင့ရှရနှ ကှိုးပမှးကှသညမှှာ ကှညနှူးစရာဟုပငဆှိုရပမညှေ။

အငတှိုကအှားတိုကမှဟုတသှည့တှိုငှ ထိုသို့ တဈထောင့တှဈနရောက ပါဝငခှှင့ရှအောငှ လုပဆှောငသှူမှားရှိသလို ရဘေေးကိုအကှောငှးပှပှီး တဈထောင့တှဈနရောက နိုငငှံရေး အမှတထှှကရှနှ သို့မဟုတှ မိမိမထောကခှံသည့ှ ပါတီ၊ အဖှဲ့အစညှးနှင့ှ အုပစှုမှားနာမညပှကှရှနှ ကှိုးပမှးသူ အတောမှှားမှားရှိနသညကှေိုလညှး လူမှုကှနရှကမှှတဈဆင့ှ တှေ့မှငရှပသညှေ။

လိုရငှးတိုရှငှးဖှင့ှ တည့တှိုးပှောရမညဆှိုလှှငှ ဒီမိုကရစေီအစိုးရက တာဝနရှှိသူမှား အပါအဝငှ အာဏာရ NLD ပါတီဝငမှှား သိကခှာကအှောငှ လုပကှှံရေးသားထားသည့ှ ပို့ဈမှားရှိသလို ကှံ့ခိုငရှေးပါတီဝငမှှားနှင့ှ တပမှတောသှားမှားအပေါှ လူမုနှးမှားအောငှ လုပနှသညေ့ပှို့ဈမှားလညှး အမှောကအှမှားရှိနသညကှေို တှေ့မှငရှပါသညှ။ 

အခှို့ဆိုလှှငှ “သတငှးမီဒီယာမှားတှငှ မမှငမှတှေ့ရသော တပမှတောသှားမှား၏ ပုံရိပမှှား”ဟု ရေးသားကာ သတငှးမီဒီယာမှားက တပမှတောသှားမှား အကူအညီပေးနသညေ့သှတငှးမှားကို တမငတှကာ မဖောပှှဘဲ ထိမခှနှထှားသယောငှ ရေးတငကှှသညအှထိ ပှုလုပကှှပသညှေ။

သတိထားမိသလောကပှှောရလှှငှ နိုငငှံရေးအုပစှုတဈခုခုကို ပဈမှတထှား တိုကခှိုကရှနှ ငှကှေေးထောကပှံ့မှုရယူထားသည့ှ မီဒီယာအမညခှံ လောဘှီအုပစှုမှားကလှဲလှှငှ တာဝနယှူမှုနှင့တှာဝနခှံမှုအပှည့ရှှိသော Main Stream မီဒီယာမှားအားလုံးသညှ တပမှတောသှားဖှဈနေ၍၊ ဘယသှူဘယဝှါဖှဈနေ၍ဟူသော ကောကခှကှဖှှင့ှ အကူအညီပေးနသညှေ့ သတငှးမှားကို မညသှည့အှခါကမှှမဖောပှှဘဲ မနခေဲ့ကှပေ။ အခှို့သတငှးစာမှားဆိုလှှငှ ရဘေေးဒုကခှသညမှှားကို တပမှတောသှားမှား အကူအညီပေးနပေုံမှားအား မကှနှှာဖုံးတှငပှငှ ထည့သှှငှးဖောပှှခဲ့သညကှို တှေ့နိုငပှသညှေ။

ယနေ့ခတှအခေါ ခတှပေေါကှှနပှှူတာနှင့ှ မိုဘိုငှးလဖှုနှးတှငပှါသော နညှးပညာမှားကလညှး ဓာတပှုံမှားကို ကိုယလှိုခငှသှလို ဖှတှ၊ ညှပှ၊ ကပကှာ ကောငှးစှာ လံကှုတနှိုငသှည့အှစှမှးရှိရာ Photoshop ဆော့ဖဝှဲနှင့ပှတသှကှ၍ နကနှဲသည့ှ အတှေ့အကှုံမရှိလှှငှ အမှနအှကနဓှာတပှုံနှင့ှ လံကှုတဓှာတပှုံတို့ကို ခှဲခှားနိုငမှညမှဟုတပှေ။

အဆိုပါနညှးပညာမှားကို အသုံးခပှှီး မိမိ၏ဆန့ကှငှဘှကနှိုငငှံရေးအငအှားစုမှားကို ပဈမှတထှား တိုကခှိုကနှိုငသှညကှို လူမှုကှနရှကသှုံးသူမှား အထူးသတိထားသင့ပှသညှေ။ မိမိထောကခှံအားပေးသည့ှ နိုငငှံရေးအငအှားစုမှားက မှနမှာ့လူ့အဖှဲ့အစညှးအတှကှ အကူအညီပေးပုံမှားကို ဝမှးသာအားရ Share လိုသညမှှာ ကောငှးသည့ကှိဈစဖှဈသောလှညှး မိမိဆန့ကှငှသှည့ှ နိုငငှံရေးအငအှားစုမှားအပေါှ မဟုတမှမှနှ လုပကှှံထားသည့ပှို့ဈမှားကို Share မိသည့ဖှှဈရပမှှာ ကောငှးသည့အှလုပှ ဟုတှ၊ မဟုတှ(အသိဉာဏနှှင့ှ ယှဉသှည့ကှိဈစ ဟုတှ မဟုတှ) ပှနလှညဆှနှးစဈကှည့သှင့ပှသညှေ။

မညသှို့ပငဖှှဈစေ မှနပှှညနှယရှဘေေးကိဈစအပါအဝငှ မှနမှာ့လူ့အဖှဲ့အစညှးတှငှ ကှုံတှေ့လာရနိုငသှည့ှ သဘာဝဘေးအနတှရာယကှှီးမှားနှင့ှ အရေးကိဈစကှီးမှားတှငှ တဈထောင့တှဈနရောမှနေ၍ အကူအညီပေးသူအဖှဈ မပါဝငနှိုငလှှှငသှောလှညှး မဟုတမှမှနသှော စကားနှင့ှ အလုပမှှားကို ထောကခှံပှောဆို မှှဝသေူမှားမဖှဈအောငှ နိုငငှံကှီးသားစိတဖှှင့ှ ကှိုးပမှးသင့ကှှောငှး မတှတောရပခှံလိုရငှးဖှဈပသညှေ။

အယဒှီတာ (၁၃-၈-၂၀၁၉)