News

POST TYPE

EDITORIAL

ပညာေရးကို အေလးေပးသည့္စနစ္သာ အေရးအႀကီးဆံုးပါ (Daily, Vol-7/No-102)
07-Aug-2019


ပညာေရးစနစ္ဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္အတန္း ဘယ္ေလာက္ျမင့္သလဲဆိုသည့္အခ်က္ကို တိုင္းတာေပးႏိုင္သည့္အရာျဖစ္လွ်င္ ပညာေရးစနစ္ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမည့္သူမွာ အစိုးရျဖစ္သည္ကို ေထြေထြထူးထူး ရွင္းျပေနစရာပင္လိုမည္မထင္ေပ။ အစိုးရမွ သာမန္အစိုးရမဟုတ္၊ ပညာေရးကို အသားေပး၊ အေလးေပးခဲ့သည့္ အစိုးရပင္ျဖစ္ရေပမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေခတ္တြင္ပင္ ပညာေရးကို အေလးထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကဲ့သို႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မ်ားစြာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အျပင္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားအလို႔ငွာ ျမန္မာပညာတတ္၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူ မ်ားစြာေပၚထြန္းေစႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးသန္႔၊ ဦးႏုတို႔လို ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့အဆင့္အထိပါ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားပညာေရး အုတ္ျမစ္ေကာင္းမ်ား၊ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ားရွိျခင္း၏ အသီးအပြင့္မ်ားပင္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္လည္း ထိုေခတ္ထိုအခါႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ လြတ္လပ္၍ ေခတ္မီေသာ ပညာေရးမူဝါဒတို႔ေၾကာင့္ ထူးခၽြန္ေသာ ျမန္မာ လူငယ္မ်ားစြာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ႏို္င္ငံတကာမွ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ သင္ၾကားရသည္အထိ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုလူငယ္တို႔ကပင္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏို္င္ခဲ့ၾကေပသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တို႔တြင္လည္း ယခင္စနစ္ေဟာင္းမွ က်န္ရွိေနေသးေသာ လူခၽြန္၊ လူေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုေလာက္အထိ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေခတ္ကာလမွာ ျမန္မာ့ပညာေရးစံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ အရည္အေသြး က်ဆင္းသြားေစခဲ့သည့္ ေခတ္ကာလတစ္ခုဟုပင္ဆိုရမည္။ ပညာေရးကို လံုးဝအသားမေပးသည့္ (အေလးမထားသည့္) စနစ္ဆိုးတစ္ခု၏ေအာက္သို႔ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမွာင္ေခတ္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ တစ္မ်ိဳးထပ္ေျပာရလွ်င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးစားေပးမခံရေသာေခတ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေတာေရာက္၊ ေတာင္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္ေခတ္ကာလပင္။

ေခတ္တစ္ခု၊ စနစ္တစ္ခုသည္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးေလ့ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းေခတ္ကာလက လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္ေသာ အေမြကို ယေန႔ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး ရင္ဝယ္ပိုက္ထားရေပသည္။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း စနစ္ဆိုးက က်င့္သံုးေသာ ပညာေရးစနစ္က ယခုမ်ိဳးဆက္၊ ယခုလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္က်ဴး၍ေနေပသည္။ ယေန႔ ျမန္မာလူငယ္ ဘြဲ႔ရ၊ ပညာတတ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မည္သည့္အဆင့္အတန္းတြင္ရွိေနသည္ကို အားလံုးသိၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။

The Voice Daily အေနႏွင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အတန္းဂုဏ္သိကၡာကို အမွန္တကယ္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္သူမ်ားေပၚထြန္းေရး၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းကာ ကမၻာ့အလယ္တြင္ လက္မေထာင္ႏိုင္သည့္ ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစဥ္အၿမဲအေလးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေအာင္ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၈-၇-၂၀၁၉)