News

POST TYPE

EDITORIAL

ဥပေဒအထက္မွာ ေနခ်င္သူမ်ားကို ျမန္ျမန္ေမာင္းခ်ပါ (Daily, Vol-7/No-79)
11-Jul-2019

ဒီမိုကေရစီရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အဓိကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းၿပီး သာမန္ႏိုင္ငံသားမွအစ သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မက်န္ မွ်တသည့္ဥပေဒေအာက္တြင္ အတူတကြရွိေနေရးပင္ျဖစ္သည္။

သာမန္အားျဖင့္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အဆင္ေျပေရးသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးကိစၥမဟုတ္ေလာဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မွ်တမႈရွိသည့္ ဥပေဒေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရွိမွသာ စားေရးေသာက္ေရး၊ ေနေရးထိုင္ေရးကိစၥအဝ၀ကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ မွ်တသည့္ တရားဥပေဒေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား (အာဏာရွိသူ)ေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစား ႏွစ္ရပ္စလံုးရွိေရးကို အေလးအနက္ထား ေျပာဆိုေနရျခင္းမွာ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေမွးမွိန္လာေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။

ပို၍ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္ ထိုသို႔ေမွးမွိန္လာသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လာျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္မိေပသည္။

အာဏာရွင္စနစ္တို႔မည္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ား၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ား၊ အႀကီးအကဲအႀကိဳက္ လက္ညႇိဳးေထာင္၊ ေခါင္းညိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းနိမ့္က်မႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကို ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ေျပာင္းလဲမပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက နားလည္ထားၾကၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပေနသူမ်ားဟူသည္မွာလည္း အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ားကို ယခုေရတြင္းတူး ယခုေရၾကည္ေသာက္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ဖိအားေပးေျပာဆိုေနျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ယခင္ကမွားခဲ့ၿပီးေသာ အမွားမ်ား ထပ္ဆင့္မွားျခင္း၊ ယခင္က ကိုယ္တိုင္ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ အမႈကိစၥမ်ား ကိုယ္တိုင္ျပန္က်ဴးလြန္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုမူ နားလည္ေပးရန္မွာ သာမန္ျပည္သူမ်ားမဆိုထားႏွင့္၊ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အျမင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ႀကီးမ်ားပင္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဥပေဒေက်ာ္လြန္ေနေသာကိစၥမ်ား၊ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမွန္ကို ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ရွိလာပါက ျပည္သူမ်ား၏ နားလည္မႈေရခ်ိန္ ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္သည္ကို အထူးသတိျပဳအပ္ေပသည္။

အထူးအားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံု၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ ျပႆနာတိုင္းကို ယခင္စနစ္ေဟာင္း၊ စဥ္းစားပံုအေဟာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေဟာင္း၊ နည္းလမ္းအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖထုတ္ ေျဖရွင္းေနပါက ျပည္သူလူထု၏ နားလည္သည္းခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၁-၇-၂၀၁၉)