News

POST TYPE

EDITORIAL

အႏၲရာယ္ႀကီးသည္ သတိထားပါ(Daily, Vol-7/No-53)
11-Jun-2019

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးအလိုက္၊ မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္ရာ ပညာရပ္အလိုက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ မိမိတို႔၏တစ္ကိုယ္ေရဘဝမ်ား ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအထိ ရည္႐ြယ္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီေခတ္ထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည္ဟု ဆိုထားသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ ရွိအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္မ်ားပါဝင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာ မလိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္ျခင္း၊ မျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားကို ျဖည့္စြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လက္စြဲ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေပသည္။ ေလးႏွစ္နီးပါးကာလတြင္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳး မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း ဆိုသည္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ အသိဆံုးျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ 

၂၀၁၆ အေစာပိုင္းကစတင္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူခဲ့သည့္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကလည္း ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုကို ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလို႔ငွာ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရေပသည္။ ေပးခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိကဝတ္မ်ားအားလံုးကို အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီေအာင္ ေကာင္းစြာ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၿပီေလာဟူသည္ကိုလည္း ဆန္းစစ္ခ်ိန္ၿပီျဖစ္သည္။

တရားေရးမ႑ိဳင္တြင္ရွိေနေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းျဖစ္ေပၚသည့္ အမႈအခင္းမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ အသစ္ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ အစားထိုးထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ၊ လိုနာအပ္သည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ တရားမွ်တစြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

စတုတၳမ႑ိဳင္တြင္ရွိေနေသာ မီဒီယာမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ အထက္ဆိုခဲ့ပါမ႑ိဳင္သံုးရပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္၊ သံုးသပ္၊ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပသည့္ တာဝန္ကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ ပဥၥမမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုကိုလည္း မ႑ိဳင္သံုးရပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လံုးအလို႔ငွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် ရွင္းျပေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းကမ္း၊ က်င့္ဝတ္နီတိမ်ား သိရွိလိုက္နာျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ အဆိုးျမင္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လံႈ႔ေဆာ္၊ ဝါဒျဖန္႔၊ မႈိင္းတိုက္၊ ဆြဲေဆာင္၊ သိမ္းသြင္းမႈကို အလြယ္တကူ နားမေယာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ားျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး၊ လမ္းၫႊန္ရမည့္ တာဝန္ရွိေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ရွိေနသည့္ နယ္ပယ္အားလံုးရွိသူတို႔သည္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္၊ မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္၊ မိမိတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလိုက္ မိမိတို႔အလုပ္ကို ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကိုယ္စီတာဝန္ရွိၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို တစ္နည္းတစ္ဖံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္တာကိုယ္လံုေနရန္ အထူးအေရးႀကီးလွေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ပင္လွ်င္ မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ျခင္း၊ စနစ္ဆိုးမွ အေတြးအေခၚေဟာင္း၊ စ႐ိုက္ေဟာင္းရွိေနသူမ်ားက ျပည္သူလူထုအေပၚ မယံုၾကည္စိတ္ျဖင့္ လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္မွသာ ၾကည့္႐ႈဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္သက္ဆိုင္သည့္အလုပ္ မဟုတ္သည္မ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာျခင္း၊ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အမ်ိဳးသားေရးအေရၿခံဳကာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အုပ္စုကြဲေအာင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း စသည္တို႔မ်ားျပားလာပါက ပြတ္တိုက္မႈအရွိန္ ျပင္းသထက္ျပင္းကာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုပင္မျပည့္ေသးေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ႀကီးစြာထိခိုက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ႀကီးစြာေသာ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၁-၆-၂၀၁၉)