News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာေတြ အမွန္တကယ္ အသစ္လိုခ်င္ပါလွ်င္ (Daily, Vol-7/No-51)
09-Jun-2019

ေကာ္ပိုရိတ္ဘိဇနက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေလာကတြင္ ဂု႐ုတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ပီတာဒရက္ကာ၏ နာမည္ေက်ာ္မွတ္ခ်က္စကားတစ္ခြန္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေလာကာအတြက္သာမက အျခားနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ပါ အသံုးဝင္ေပသည္။ “If you want something new, you have to stop doing something old” ဟူသည့္ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ အသစ္တစ္ခုခုကို လိုခ်င္ပါသည္ဟု မည္သို႔ပင္ ေႂကြးေၾကာ္ေနေစကာမူ ယခင္ပံုစံအတိုင္းသာ ေရွ႕ဆက္ေနမည္ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း သြားေနၿမဲဆက္သြားေနမည္ဆိုပါက ဘယ္ကိုမွလည္း ေရာက္မည္မဟုတ္သလို ဘာကိုမွလည္း အသစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ဆိုေသာသေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ကမၻာ့အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြႏွင့္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ေသာ္လည္း၊ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရွိန္ျမႇင့္တက္ေစလိုသူမ်ား(ဥခြံတြင္းမွ အျပင္ဘက္သို႔ထြက္လိုသူမ်ား) အေနႏွင့္ ေတြးေခၚစဥ္းစားပံု စဥ္းစားနည္းကစ၍ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။

ျမန္မာတို႔သည္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ကာလေလာက္ တင္းက်ပ္သည့္ ေခတ္စနစ္ေအာက္သို႔ေရာက္ခဲ့သလို သင္ယူခဲ့ရေသာ ပညာေရးမွာလည္း စဥ္းစားတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည့္ ပညာေရးမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အလြတ္က်က္မွတ္မႈကို အသားေပးသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ထိေတြ႔ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ အသစ္တစ္ခုခုကို အလြယ္တကူ လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ဝန္ေလးတတ္ၾကေပသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံတြင္း (ျပည္တြင္း)၌ မိမိက်င္လည္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဌာနမ်ားတြင္ မည္မွ်ပင္ လက္မေထာင္ႏိုင္ေစကာမူ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စဥ္းစားတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ႏြားေျခရာခြက္အတြင္းက ဖားသူငယ္ ျမစ္ေခ်ာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔လိုက္ရသကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳၾကရေပသည္။

ယခုအခါ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ ကမၻာႀကီးအေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိျမင္ေတြ႔ခြင့္ရလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ျမန္မာ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအၾကား ယခင္ကလို ႀကီးမားသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ိဳး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း နည္းပါးလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

နည္းပညာမ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း ကမၻာႀကီးေပၚ၌ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြာဟခ်က္ မႀကီးမားေစရန္ အံ့မခမ္း စြမ္းေဆာင္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၏ အားသာခ်က္ကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ၿပီး မိမိတို႔ျဖတ္သန္းလာေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားထဲက အဆိုးမ်ားကိုေရွာင္ရွားၿပီး အားအေကာင္းဆံုး အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ေရးသာ အေရးႀကီးေပသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ခံယူခ်က္၊ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ အသိဉာဏ္ပညာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သေလာက္ ျမႇင့္တင္ထားၾကရပါမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတ (၉-၆-၂၀၁၉)