News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာေတြေမာင္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအျမန္လမ္း(Daily, Vol-7/No-46)
03-Jun-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာလွ်င္ အခ်ိဳ႕က ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဟု တစ္ေလာကလံုးကလက္ခံထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလက္ထက္ေရာက္ေနၿပီဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားကလိုမဟုတ္ဘဲ မတူညီသည့္ အင္အားစုမ်ား၏အသံႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားကိစၥမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားလာရေသာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ ေခတ္တစ္ေခတ္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ရာစုႏွစ္ဝက္နီးပါးၾကာမွ် ခါးဆက္ျပတ္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ကမွစတင္ကာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟူသည့္လမ္းမေပၚသို႔ ျပန္လည္တက္ေရာက္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းမေပၚသို႔ျပန္ေရာက္လာျခင္းဆိုသည့္အဓိပၸာယ္မွာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္ၿပီဟုဆိုလိုျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားထြန္းကားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ႏိုင္ငံတစ္ရပ္သို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးႏိုင္သည့္လမ္းမေပၚသို႔ေရာက္ရွိေနျခင္းမ်ိဳးကိုသာ ဆိုလိုေပသည္။

လူထုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လူထုဆႏၵကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ဦးစားေပးသည့္စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သမိုင္းစာအုပ္ထဲေရးထာသလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္ေပၚထြန္းခါစကလို ျပည္သူ၏ဆႏၵသေဘာထားကို ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေဖာ္ျပခြင့္ရွိသည့္ Direct Democracy  (တိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီ)မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရသည့္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို နားလည္ထားရပါမည္။

Facebookကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ မိမိတို႔၏ဆႏၵမ်ား တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္၊ ေျပာဆိုႏိုင္သည္မွာ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတို႔၏ ေပါင္းစပ္မႈမွ်သာျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဆီအေငၚမတည့္မႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေသာကိစၥမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္တင္လွ်င္ မိမိမဲေပးထားသည့္ မိမိၿမိဳ႕နယ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း မျဖစ္မေန Tagတြဲႏိုင္ပါမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္သေဘာသို႔ သက္ေရာက္ေပမည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခဲ့ျခင္းသည္ အေပ်ာ္သက္သက္၊ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူမ်ားကိုကို ခ်စ္ခင္ေလးစား႐ံုသက္သက္အတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မဲေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို မေမ့အပ္ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုေဝးတက္ေရာက္ၾကရသည့္ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ျပည္သူ႔ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ပဓာနက်သည့္ ဖိုရမ္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပါတီႀကီးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာေရး၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေပသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လမ္းမေပၚျပန္ေရာက္ေသာ အဆင့္တြင္သာရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးတို႔သည္ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးထက္ပင္ အားေကာင္းေနသည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေပသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း လက္ရွိအာဏာရပါတီအင္အားစု၊ ယခင္အာဏာရပါတီအင္အားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အင္အားစုတို႔အၾကား အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီအျမန္လမ္းေပၚ၌ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္အရွိန္ အနိမ့္ အျမင့္၊ အေႏွး အျမန္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အေရးပါသည့္ အင္အားစုႀကီးမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ သေဘာတူနည္းလည္မႈမ်ိဳးရရွိရန္ မႀကိဳးပမ္းဘဲ မိမိတို႔ေမြးထားသည့္ ေနာက္လိုက္အင္အားစုမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအကြက္မ်ားဖန္တီးကာ အျပန္အလွန္ ထိုးႏွက္ေရးကိုခ်ည္းသာ အာ႐ံုစိုက္ေနမည္ဆိုပါက ေရာက္လက္စဒီမိုကေရစီအျမန္လမ္းမေပၚကပင္ ျပန္လည္လမ္းေခ်ာ္သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ကို သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၆-၂၀၁၉)