POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စိတ္ဓာတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (Daily, Vol-7/No-28)
14-May-2019

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားအၾကား ေယဘုယ် တူညီသည့္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မ်ားကို ဓနအင္အားျဖင့္ အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း တည္ေဆာက္ရယူႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နိမ့္က်ေနမႈကို တည္ေဆာက္ယူရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လိမ့္မည္ဟူသည့္ မွတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည္ဟုဆိုရာတြင္ အက်င့္စာရိတၲ၊ ကိုယ္က်င့္တရား စသည္တို႔အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ျပည္သူ႔နီတိ ကဲ့သို႔ေသာ အဆံုးအမမ်ိဳးကို အေလးမထားျခင္း၊ တာဝန္သိစိတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းစသည္တို႔ကို ဆိုလိုေပသည္။ စာဖတ္သူမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားဖူးၾကမည့္ အဆိုပါမွတ္ခ်က္သည္ ႐ုတ္တရက္ဆိုလွ်င္ မိမိဘက္က ဘာတစ္ခုမွ် မျပဳလုပ္ႏိုင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္ကလည္း ဘာမွမစြမ္းႏိုင္သည့္သေဘာကိုေဆာင္ေနၿပီး အေရးမႀကီးသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အေလးအနက္ စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၾကက္သီးထစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို အေရးႀကီးလွသည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။

အေၾကာင္းမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈ မရွိသူမ်ား၊ အထူးမ်ားျပားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္သေဘာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထို႔ျပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုေနထိုင္ရာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမကို လက္ခံသူမ်ားေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါလ်က္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်သည္ဟု ဆိုရျခင္းမွာလည္း စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ လြန္စြာ ရွက္စရာေကာင္းလွေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမကို လက္ခံေသာ္လည္း လိုက္လံက်င့္းသံုးသူ နည္းပါးလြန္းသည္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။

ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗုဒၶအဆံုးအမမ်ားကို ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွ စနစ္တက် ေလ့လာၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မည့္ အခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးၿပီး လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားကို ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။

မၾကာေသးခင္က ကမၻာေက်ာ္ Twitter လူမႈကြန္ရက္ကို တည္ေထာင္သူ ဂ်က္ေဒၚေဆးသည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ဘက္သို႔ လူမသိ၊ သူမသိ လာေရာက္ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမၼ႒ာန္းတရားကို အေလးအနက္ထား အားထုတ္သြားေပသည္။ ဤႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္  ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ရွိေနသည့္အခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အေနႏွင့္ အထူးပင္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိသင့္လွေပသည္။

ပို၍ဆိုရလွ်င္ သည္ဘက္ေခတ္တြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးမ်ား အပါအဝင္ အရက္ႏွင့္ ဘီယာကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေစသည့္ အရာမ်ားအေပၚ အမွီသဟဲျပဳသူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်လာျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတ္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကို စည္းစနစ္တက် တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္သည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးလာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။


မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာအမ်ားစု ေျပာေလ့ရွိသည့္အတိုင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟူသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာင္းမ်ားရွိလွ်င္ တစ္ခဏတာအတြင္း ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အလြယ္တကူ ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ မလြယ္ဟူသည့္ အယူအဆမွာ ေယဘုယ်မွန္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ စစ္မွန္သည့္စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အမွန္တကယ္ ေတြ႔လိုျမင္လိုသူမ်ားက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃- ၅ -၂၀၁၉)