News

POST TYPE

EDITORIAL

စီးပြားေရး တက္သလား၊ က်သလား ဘာလုပ္ၾကမလဲ (Daily, Vol-7/No-25)
09-May-2019

မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းေနသေလာဟူသည့္ေမးခြန္းကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက က်ေနသည္ဟု ေျဖဆိုၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရတာဝန္ ရွိသူမ်ားကမူ မက်သည့္အျပင္ တက္ေနပါသည္ဟု ေျပာေနၾကျခင္းမွာ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟု ေျပာေနၾကသူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတက္ေနသည္ဟု ဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံလံုးခ်ီ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို စာရင္းဇယားျဖင့္ၾကည့္၍ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လက္ရွိအစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ မျပတ္သားျခင္း၊ အခ်ိန္မဆိုင္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီး ရာထူးေနရာမ်ားကို လူတစ္စု၏ အဆိုျပဳေထာက္ခံမႈျဖင့္သာ ေခါက္႐ိုး က်ိဳးပံုစံ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား အံေခ်ာ္ေနျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရာဂါႏွင့္ ကုထံုးအပ္စပ္မႈမရွိ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားက်ေနသည္ဟု အပ္က်မပ္က် မေျပာႏိုင္ေသာ္ျငား ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး တန္႔ရပ္၊ တံု႔ဆိုင္းေနသည္မွာမူ ထင္ရွားေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ေခၚ ႏိုင္ငံၿခံဳလႊမ္းစီးပြားေရးက တက္ေနသည့္ သေဘာဟု ႐ႈျမင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ အႀကီးစား၊ အလတ္စား၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းေနသည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ က်လည္းက်၊ တန္႔လည္းတန္႔၊ တက္လည္း တက္ေနသည္ဟု ၾကားခ်ေျပာရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။

ဤေနရာတြင္ စီးပြားေရးက်ျခင္း၊ တက္ျခင္းဟူေသာ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအေျချပဳ ဆန္းစစ္သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕က အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ႐ႈျမင္မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ အစိုးရကို ေထာက္ခံေသာအျမင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာအျမင္ဟု ေယဘုယ်ေျပာႏိုင္သည္။

အစိုးရကို ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရက ပညာရွင္အစစ္အမွန္မ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသံုးမခ်၍ျဖစ္ေစ၊ တီးမွျမည္ေသာ ေခါင္းေလာင္းမ်ားႏွင့္တူေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ သူ႔အလိုလို ျမည္လာေစလိုသူ အစိုးရေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ ပေဒသရာဇ္စ႐ိုက္မကင္းေသာ မာန္မာနကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ မိမိကဲ့သို႔ပညာရွင္ကို မသံုးရေကာင္းလားဟူေသာ မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး က်ဆင္းေၾကာင္း မမွ်တသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ႏွိမ္ႏွိမ္ခ်ခ် ပစ္ပစ္ခါခါ ေျပာဆိုသံုးသပ္ေနၾကျခင္းမွာလည္း မွ်တမႈမရွိေပ။

ထို႔အျပင္ အရာရာ ခ်စ္သည့္မ်က္စိ၊ ၾကည္ညိဳသည့္ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အစိုးရ လုပ္သမွ် နည္းမ်ိဳးစံု၊ သီအိုရီမ်ိဳးစံုျဖင့္မွန္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာကင္းကြာေနျခင္းမွာလည္း မသင့္ေတာ္လွေပ။

ျဖစ္သင့္သည္မွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားအေျခအေနကို မက္ခ႐ို၊ မိုက္ခ႐ို ႐ႈေထာင့္ အသီးသီးမွ စနစ္တက် ေကာက္ခံျပဳစုထားေသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိန္းဂဏန္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို အေျချပဳ၍ အျဖစ္မွန္ကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ကာ လက္ေတြ႔က်က် ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေရတို၊ ေရရွည္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မီကုစားေရးပင္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ အာဏာစြဲလမ္းမႈေရာဂါ စြဲကပ္ေနသူမ်ား၏ ေအာက္လမ္းနည္းဆန္ဆန္ လုပ္ႀကံ၊ ေခ်ာက္တြန္းမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ေနေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးကို အထက္ဆိုခဲ့ပါ အစြန္းေရာက္ေသာ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၊ ေဝဖန္၊ ေခ်ပ၊ ဖိႏွိပ္၊ ေျမႇာက္ပင့္ေနၾကျခင္းကို ရပ္တန္႔ကာ စုေပါင္းအားျဖင့္ ညီၫြတ္စြာ ကူညီကယ္မၾကပါမည့္အေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၅-၂၀၁၉)

(၅-၈-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)