POST TYPE

EDITORIAL

သူတို႔အမႈက ယူစရာသင္ခန္းစာ (Daily, Vol-7/No-23)
07-May-2019

ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ လြတ္ေျမာက္လာသည့္သတင္းမွာ သတင္းမီဒီယာ ေလာကတစ္ခုတည္းအတြက္ သာမက ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား ျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ပါ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာ ေထာင္ေျခာက္ဆင္၍ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တရား႐ံုးေတာ္တြင္ ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သက္ေသရဲအရာရွိ ဒုတိယရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ ကိုယ္တိုင္ အေရးယူခံရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အဆိုပါအမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာလြတ္လြပ္ခြင့္အတြက္ အေရးပါသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။
 
၎တို႔အမႈကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စတင္ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္၊ အမႈစစ္ေဆးေနခ်ိန္ႏွင့္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခ်ိန္ စသည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ားႏွင့္ သံသယျဖစ္စရာ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရ႐ံုမွ်မက ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္အေပၚတြင္လည္း ဂယက္႐ိုက္စရာ၊ ေဝဖန္စရာမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈသာမက ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစု၏ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းသြားၿပီေလာဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ယင္းအမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ေပသည္။

ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္တို႔အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနႏွင့္ သင္ခန္းစာယူစရာ မ်ားစြာရွိေစခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ လိုက္နာအတုယူဖြယ္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ဆိုရလွ်င္ ဒုတိယရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္တရားဘက္က ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္လိုစိတ္ရွိ႐ံုသာမက အမ်ားမိုးခါေရ ေသာက္ေသာ္လည္း အမ်ားနည္းတူ မေသာက္ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ ရဲစစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသြားသည့္ ဦးမိုးရန္ႏိုင္၏ ရဲဝံ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပည္သူလူထုက အၿမဲအမွတ္ရေနမည္သာျဖစ္သည္။

အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥမွာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတို႔ဟူသည္ အျခားအာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားႏွင့္ ဘဝမ်ားစြာကို အရင္းျပဳ၍ တိုက္ပြဲဝင္ရာမွ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ တက္လာေသာ အစိုးရျဖစ္ေပရာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အပါအဝင္ အျခားစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားထက္ ပို၍အေလးထားျပရမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၇-၅-၂၀၁၉)