POST TYPE

EDITORIAL

မီးလာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေရး (Daily, Vol-7/No-22)
06-May-2019

ယေန႔ ႏိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥမွာ ေန႔တဓူဝ လူမႈဘဝမ်ားမွအစ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥအထိ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိသည္မွာ အထူးသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တာဝန္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည့္ အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာကိုၾကည့္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေဝေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရရွည္ အသံုးတည့္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိခဲ့ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ နည္းပညာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေကာင္းမ်ား နည္းပါးျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်မႈ အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနျခင္း စသည္တို႔မွစတင္ကာ မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္သည့္ အေနအထားထဲသို႔ ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။

စြမ္းအင္ေခၽြတာသံုးစြဲေရးဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးပင္ မွန္မွန္ရေအာင္ ေပးႏိုင္ပါ၏ေလာဟု အလြယ္တကူေစာဒက တက္ေလ့ရွိၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ေခၽြတာသံုးစြဲသည့္ အေလ့အထ ျမင့္တက္လာေလ မီးျပတ္ေတာက္မႈလည္း ေလ်ာ့က်လာႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳၾကရေပမည္။ က်န္းမာေရးစကားအရဆိုပါက လူတစ္ဦးအေနႏွင့္ အားကစားဘက္တြင္ အခ်ိန္ေပးကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ပါက ကူးစက္ေရာဂါမဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍ ရႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္သြားကာ နာမက်န္းျဖစ္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားသကဲ့သို႔ပင္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က အ႐ံႈးခံေပးေနရပါသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယင္းမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး ေနရာေတြအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္မူ မီးပံုမွန္ရေရးဟူသည္ စိတ္ကူးမဆိုထားသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးပင္ သြယ္တန္းခြင့္မရရွိၾကေသးေပရာ အခ်ိဳးက်သည့္ ဆင္ေျခဟု ဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က ရသင့္ရထိုက္သည့္ ဝင္ေငြမ်ား မရရွိသည့္ျပႆနာမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူသင့္လွေပသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ေရာ ႏိုင္ငံသားတို႔ဘက္တြင္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္ကို စနစ္တက်ျပဳျပင္သြားရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။သို႔မဟုတ္လွ်င္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္႐ံု၊ အပုတ္ခ်႐ံု၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္ေငး႐ံုဟူသည့္ ဘဝက႐ုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥေၾကာင့္ ျပည္ပေဈးကြက္သို႔ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ မိမိႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ နစ္နာေနရသည္၊ မီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြန္႔ဦးတီထြင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားမွအစ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအထိ မည္သို႔ထိခိုက္ေနရသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အေသအခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ လွ်ပ္စစ္မီးျပႆနာကို တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အေရးကိစၥ တစ္ခုအျဖစ္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။
 
အယ္ဒီတာ (၆-၅-၂၀၁၉)