News

POST TYPE

EDITORIAL

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဘာလဲ (Daily, Vol-7/No-2)
02-Apr-2019

မၾကာေသးခင္က က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ဝင္ေရာက္ႀကီးစိုးလာျခင္းမွာ လူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေဘာင္ က်ဥ္းေျမာင္းလာသေလာဟု ေမးစရာရွိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား တိက်ခိုင္မာစြာ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးသည္ကိုအေၾကာင္းျပဳကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီက ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ စည္ပင္သာယာဥပေဒကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ိဳးကို ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျဖစ္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ရာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အေ႐ြးေကာက္ခံ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အျငင္းပြားဖြယ္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ႐ုတ္ျခည္း တာဝန္ရပ္စဲလိုက္ၿပီး ေနာက္သံုးႏွစ္အထိ အစိုးရ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားသူမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။

ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီးရက္ပိုင္းအၾကာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပန္လည္ ေၾကညာျခင္းမွာ အထင္ရွားဆံုး အျငင္းပြားဖြယ္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုႏွင့္ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ မဲေပးၾကရန္ မဲဆြယ္ေပးျခင္း၊ မဲစာ႐ြက္တြင္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားေသာ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ဓာတ္ပံုမပါဝင္ဘဲ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းတို႔မွာ အမ်ားေဝဖန္စရာမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ျမဴနီစီပယ္ေခၚ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မိမိၿမိဳ႕႐ြာကို စည္ပင္သာယာ သန္႔ရွင္းလွပေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕လူထု ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း ျမဴနီစီပယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပည္သူလူထု တိုက္႐ိုက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္၊ သက္ဆိုင္ရာ ျမဴနီစီပယ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သူ အသိ၊အတတ္ပညာရွင္မ်ား ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ တံခါးက်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ေပးထားၾကၿပီး အာဏာရပါတီ အပါအဝင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ေလာင္းရိပ္ကိုမွ် စြက္ဖက္ႀကီးစိုးခြင့္ ေပးမထားေပ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ရန္ကုန္ျမဴနီစီပယ္ကို အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထား ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီးေနာက္ လူထုအက်ိဳး သယ္ပိုးေရး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာလွပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးထက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးကိုသာ အဓိက ထားခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္အထိ နာမည္ပ်က္သြားခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ နာမည္ေကာင္း မရရွိေသးေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို လက္ရွိ အာဏာရပါတီက ဝင္ေရာက္ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ၿမိဳ႕လူထုတိုက္႐ုိက္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္တားဆီးရာကိုေရာက္ေသာ္ျငား ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အပါအဝင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခန္႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္အက်ိဳး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားအက်ိဳး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိႏိုင္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက မူလအတိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူလူထု၏ အခြန္အခမ်ားကို အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ခ်က္ ရွိလာတိုင္း ရွာေဖြျဖည့္ဆည္းေပးေနရဆဲ ဌာနမွဴးမ်ား၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားမႈေအာက္တြင္ရွိေနဆဲ၊ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာ လမ္း၊ တံတား၊ ပလက္ေဖာင္း၊ အိမ္ေျခ၊ တိုက္တာမ်ား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေနဆဲ၊ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ စီမံကိန္း၊ ခ်က္၊လုပ္ငန္းမ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲ၊ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား ယိုေပါက္ဟာေပါက္မ်ား ရွိေနဆဲ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ေတြ႔ျမင္ရမည္။

ထိုအခါ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ကုန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ကာလအတြင္း အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ေက်နပ္အားရမႈ မရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္မႈ၊ မူလကပင္ ၾကည္သာမႈမရွိဘဲ အာဏာလက္ေျပာင္းေပးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အျပစ္ရွာ၊ အဆိုးေျပာ၊ အမွားေစာင့္ေနသူမ်ား ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

လူငယ္မ်ားကို ေနရာမေပးလိုျခင္း၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ႀကိဳတင္မ်ားရွိေနေၾကာင္း အသံထြက္ေနျခင္း၊ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရကိုေထာက္ခံသူအခ်ိဳ႕ပင္ ပါတီ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ျခင္းကို သေဘာမတူျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အာဏာသံုး၍ လိုသလို ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ ပေယာဂေၾကာင့္မွ်မဟုတ္ဘဲ ပါတီကိုယ္တိုင္ အာဏာကို ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္လိုသည့္ သေဘာထား သို႔မဟုတ္ အရာရာကို ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခုလံုးထက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ကို မ႑ိဳင္ျပဳ စဥ္းစားလာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သံုးသပ္ကာ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၄ -၂၀၁၉)