News

POST TYPE

EDITORIAL

လာရင္းကိစၥက အေရးအႀကီးဆံုးပါ (Daily, Vol-6/No-302)
28-Mar-2019

မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိေစမည့္လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္သြားၿပီျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပၿပီး ယင္းသို႔ လမ္းလြဲေနျခင္းကို အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ တည့္မတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးသြားသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆီက ျပႆနာမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္းနဂိုကတည္းကမွ ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ား အဆမတန္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ AA လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ပုန္ကန္ထႂကြမႈ၊ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားက ဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လာၿပီး အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မည့္လမ္းႏွင့္ ပို၍ေဝးသထက္ ေဝးေနသည့္သေဘာမ်ိဳးကို ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထပ္တိုးလာေသာ အဆိုပါျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အိတ္ေပါက္ျဖင့္ ခ႐ုေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ႐ံုမွ်မက အျခားတစ္ဖက္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေၾကာင့္ အဓိက အင္အားစုႀကီး ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးအားစမ္းသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွေပသည္။ 

အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ပံုေဖာ္ေပးၿပီး ယင္းပန္းတိုင္သို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္သြားႏိုင္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္မွာ သမိုင္းေပးအစဥ္အလာ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္မူ မတူကြဲျပာသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလ ဦးတည္သည့္လမ္းမွန္ကို ရွာေတြ႔ေလျဖစ္ေပသည္။ 

ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေတြးေခၚႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္အျမင္မရွိျခင္း၊ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ လြဲမွားမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရာ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေဝးေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၁၉၆၂ ခုႏွစတင္ကာ ၂၀ဝ၈-ဝ၉၊၂၀၁၀ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးမွ် ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရွိခဲ့သလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီမဆန္ဘဲ အာဏာရွင္သာ ဆန္သည့္အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား အရွိန္မေသေသးျခင္း၊ မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပိုင္းတြင္ အားနည္းေနသည္မွာ ထူးဆန္းသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျပင္းျပသည့္စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ေျပာင္းလဲလိုေသာစိတ္သာ သက္ဆိုင္ရာ Shakeholder အားလံုးတြင္ရွိမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္း မ်ားစြာကို မလြဲမေသြ ျမင္ေတြ႔ရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ မူလကိစၥ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လာရင္းကိစၥႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဝးကြာေနသည္မွာ ေသခ်ာ ေနေပရာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အင္အားစုမ်ား အားလံုးအေနႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္အျမင္၊ လက္ေတြ႔က်သည့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို အတူတကြ တက္တက္ႂကြႂကြျဖင့္ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၈-၃-၂၀၁၉)

(မွတ္ခ်က္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည့္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)