News

POST TYPE

EDITORIAL

ငါးႀကီးႀကီး ဖမ္းျပျခင္းမွသည္ (Daily, Vol-6/No-288)
13-Mar-2019

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က အေရးယူလိုက္ျခင္းသည္ ငါးႀကီးႀကီးတစ္ေကာင္ ဖမ္းျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးပင္ႀကိဳဆိုအပ္သည္။

ယခု အေရးယူလိုက္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ရာထူးအႀကီးဆံုး တာဝန္ရွိသူျဖစေသာေၾကာင့္ ဆန္ရင္းအခ်ိဳ႕ကို နာနာဖြပ္ျပသည့္သေဘာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

အဆိုပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အလြဲအသံုးခ်မႈ၊ အာဏာအလြဲ အသံုးခ်မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား အၾကားတြင္ သာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုးအထိပါ နာမည္ေက်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူလိုက္ျခင္းကို ျပည္သူအမ်ားစုက ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အဆိုပါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ကနဦး ရာထူးလက္ခံစ ကာလမွ စတင္ကာ အျငင္းပြားဖြယ္ ကုန္က်စရိတ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ထြက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူအခ်ိဳ႕၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ႏွစဥ္ရွိခဲ့ေသာျငား ယေန႔ အေရးယူမခံရခ်ိန္အထိ တိုင္ၾကားစာမ်ား အရာမေရာက္ခဲ့ေပ။

မ်ားမၾကာေသးခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထားဝယ္ခရီးစဥ္တြင္မွ  ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ေဒသခံလုပ္ငနးရွင္မ်ား၊ ျပည္သူအမ်ားက အေထာက္အထား ခိုင္လံုတိက်စြာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိလာသည့္အခါမွ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ကိုင္တြယ္ အေရးယူျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ကို ေထာက္ခ်င့္ကာ အခ်ိဳ႕က သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ထင္ရာစိုင္းခြင့္ ေပးထားၿပီးမွ အေရးယူျခင္းသည္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္၊ အလိုမက်မႈ၊ ေဒါသစိတ္တို႔ အံုႂကြလုနီးနီး ျပင္းထန္လာေစျခင္း၊ ယခင္က ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသြားေစျခင္းတို႔မွာ အာဏာရပါတီအေပၚ လူထုေထာက္ခံအားေပးမႈကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ေလ်ာ့က်သြားေစသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ နာမည္ဆိုးျဖင့္ သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈမရွိခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ကဲ့သို႔ ရာထူးႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ယူခဲ့သူတို႔ကိုမူ ပါတီက အေရးယူခဲ့ျခင္းမွာမူ နားမလည္ႏုိင္စရာ မူဝါဒအျဖစ္ ဒြိဟပြားဖြယ္ ရွိေနေပသည္။

အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္ျငား တိုးတိုတိတ္တိတ္ သတိေပး၊ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္းႏွင့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းမ်ိဳးသာရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အေရးယူျခင္း မွွ်တမႈ မရွိဟူေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕လည္း ထြက္ေပၚလာသည္။


မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ အရိပ္အကဲအေပၚ မူတည္ေနေသာ္ျငား ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရွိခဲ့ေသာ အလားတူ ေကာ္မရွင္ထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာသာလြန္ၿပီး အစိုးရႏွစ္ရပ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ သည္းခံမႈ၊ သည္းမခံမႈ အတိုင္းအတာ ကြာျခားမႈကိုလည္း မ်ားစြာ ထင္ရွားေစသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္ကို ဤသို႔အေရးယူလိုက္ျခင္းသည္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုသာမက ေက်ာ္ေစာသတင္းမ်ား ရွိေနေစကာ မူတစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အေရးယူခံရျခင္းမရွိေသးေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုပါ သတိေပး ေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းေၾကာင့္ အဂတိကင္းစင္ေသာ  အစိုးရမွသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား (Good Governance)၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ (Clean Goverment) သို႔ အသြင္ေျပာင္းတည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၂-၃- ၂၀၁၉)