News

POST TYPE

EDITORIAL

မြန်မာတွေ ခွဲခြားနှိမ်ချစိတ် များလာသလား (Daily, Vol-6/No-285)
09-Mar-2019
ဒီကနေ့ မှနမှာလူမှုပတဝှနှးကငှကှို လေ့လာကှည့ရှငှ ဘယအှကှောငှးကိဈစမှိုးမှာမဆို မှနမှာတှအမှေားစုရဲ့ ခဉှှးကပပှုံ၊ ရှုမှငပှုံ၊ သုံးသပခှကှပှေးပုံတှကေ ခှဲခှားနှိမခှစှိတှ မှားလာသလားဆိုတဲ့မေးခှနှး မေးစရာရှိလာတယှ။

ဒီလိုမေးရလောကအှောငလှညှး အှနလှိုငှးလူမှုကှနရှကပှေါမှှာဖှဈဖှဈ၊ လကဖှကရှညဆှိုငှ စကားဝိုငှးမှာဖှဈဖှဈ လူအမှား စိတဝှငစှားနတေဲ့ အကှောငှးအရာ၊ အဖှဈအပကှနှဲ့ အဲဒီအထဲမှာ ပါဝငပှတသှကနှသေူတှအပေေါှ ပေးတဲ့နဈနဈနာနာ မှတခှကှစှကားတှေ၊ ရင့ရှင့သှီးသီး ဝဖနအှကေဲဖှတမှှုတှကေ သကသှပှသလေို ဖှဈနတယှေ။

အနီးစပဆှုံး ဥပမာပေးရရငှ တဈလောက အမှိုးသမီးမှားနေ့ အထိမှးအမှတအှတှကှ ရညရှှယပှှီး လုပတှဲ့ စကားဝိုငှးဆှေးနှေးပှဲတဈခုက ပေးထားတဲ့ခေါငှးစဉနှဲ့ ဆှေးနှေးတဲ့အကှောငှးအရာကို ဝဖနတှေဲ့မှတခှကှတှှပေဲ။ အဲဒီအထဲက မှတခှကှတှခှို့ကို ကှည့ရှငှ အံ့သှစရာကောငှးလောကအှောငှ နှိမခှခှှဲခှားစိတှ၊ လှောငပှှောငှ သရောစှိတတှှေ ပှည့နှတယှေ။

အဲဒီအထဲမှာ နာမညကှှီး၊ နာမညကှှောှ ပုရိသတှေ ပါနတော တှေ့လိုကရှတယှ။ သူ့နယပှယနှဲ့သူ၊ သူ့အတိုငှးအတာနဲ့သူ သှဇာသကရှောကမှှုရှိနတေဲ့ နာမညကှှောတှှေ ဖှဈနတေဲ့အတှကှ သူတို့ရဲ့ မှတခှကှစှကားတှကေ အမှားပှညသှူကို ထငယှောငထှငမှှား ဖှဈစတောပေါ့။

တခှားအဖှဈအပကှှ၊ အကှောငှးအရာ၊ အမှုကိဈစတှနေဲ့ပတသှကရှငလှညှး သိပမှကှာလှဘူး။ တဈခါတဈရံမှာ နဈနာသူ၊ အစှပစှှဲခံရသူအပေါှ ပေးတဲ့မှတခှကှတှှကတေော့ သိပကှို ကှမှးတမှးနတယှေ။

ပညာအရညအှခငှှး၊ ဉာဏပှညာ အဆင့အှတနှး၊ ကငှလှညကှှီးပှငှးခဲ့တဲ့ ပတဝှနှးကငှှ အခှအနကေေိုလိုကပှှီး ခှဲခှား၊ နှိမခှစှိတှ မှားကှတယဆှိုတာ လကသှင့ခှံခငှစှရာ ဖှဈပမယှေ့ တခှို့ မထငမှှတထှားတဲ့ အသိုငှးအဝိုငှးတှမှောတောငှ ဒီလိုစိတမှှိုးတှေ အငမှတနှ နကနှကရှှိုငှးရှိုငှး အမှဈတှယနှတယှေ။

တခှို့ဆို ပညာတတှ အသိုငှးအဝိုငှးက ဖှဈနပမယှေေ့ ပှောတဲ့ ဆိုတဲ့ ပေးတဲ့ မှတခှကှတှှကေ ထငရှကစှရာ မရှိလောကအှောငှ တောတှောှ ကို အရုပဆှိုး အကညှှးတနလှှနှးတယှ။ ဘယလှောကအှထိလဲဆိုတော့ တဈဖကသှားအပှငှ ကိုယ့ကှိုယကှိုယတှောငှ နဈနဈနာနာ တိုငှးတာပှီး ပှောတဲ့အထိပဲ။

မှားသောအားဖှင့ှ လိငတှိမှးညှတမှှုကှဲပှားတာ၊ ကိုးကှယယှုံကှညမှှု၊ လူမှိုး၊ ဒသေ၊ အသားအရောငှ ခှားနားတာ၊ နိုငငှံရေး ခံယူခကှှ၊ အတှေးအခေါှ၊ အယူအဆ မတူညီတာ၊ ရိုးရာယဉကှှေးမှု ဓလေ့စရိုကတှှေ ခှားနားတာမှိုးတှအပေေါှ အထငသှေးစိတှ၊ ရှုတခှစှိတှ၊ နှိမခှစှောကှားလိုစိတနှဲ့ ပေးတဲ့မှတခှကှမှှိုးတှေ တှေ့ရတယှ။ 

တခှို့ကတှော့လညှး အှနလှိုငှးမှာ ကိုယပှှောသမှှ ထောကခှံသငှကှတေ မှားမှားရအောငှ ခပစှူးစူး၊ ခပရှှရှ မှတခှကှတှှေ၊ အငှငှးပှားဖှယှ အတှေးရိုငှးရိုငှးတှေ၊ လကခှုပသှံမှှောတှဲ့ ဆဲစာဆနဆှနတှှေ၊ ရနှ ငါ စညှးခှား အဆိုးမှငှ မှတခှကှတှှနေဲ့ ကိုယ့ကှို ထောကခှံမယ့သှူတှကေို ဖှောဖှှရငှေး ခှဲခှား၊ နှိမခှသှူ ဖှဈမှနှးမသိ ဖှဈနကှတယှေ။

တခှို့ဆို အာဏာနိုငငှံနဲ့ ဆကစှပနှတေဲ့ ရယဒှီကယအှုပစှုတှရေဲ့ ကှိုးဆှဲရာကနတေဲ့ဘဝကိုတောငှ ရောကသှှားတယှ။ အကှောငှးက ကိုယတှိုငလှညှး အှနလှိုငှးမှာ ပေါပှှူလာဖှဈခငှှ၊ ထောကခှံအားပေးသူမှားမှားရခငှစှိတှ တဈနညှးပှောရရငှ လူရာဝငခှငှစှိတကှှောင့ပှဲ။

အထူးသဖှင့ှ အာဏာရှငစှနဈဆိုးကှောင့ှ လူတိုငှးမှာ စိတဒှဏရှာ အနာရှကှ ကိုယစှီရှိနတေဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညှးမှိုးမှာ ကိုယတှဈနနနရေေောမှာ ခံခဲ့တာတှကေို တခှားတဈနရောမှာ ပှနပှှီး မသိစိတကှ လကစှားခှခငှစှေိတှ၊ စိတထှှကပှေါကပှေး၊ စိတဖှှသေိမ့ရှာ ရှာနကှသေူတှေ မှားနတောကလညှး အကှောငှးတဈခုပဲ။

အဲဒီအတှကှ ကိုယ့စှိတနှဲ့ အယူအဆနဲ့ အမှငသှဘောထားနဲ့ မကိုကညှီတာတှေ ကှုံလာတဲ့အခါ စကားလုံးကှမှးကှမှးတှနေဲ့ ပဈပေါကပှှီး ကိုယ့ရှဲ့ အထှထှေေ မကှနပစှေိတကှို ထှကပှေါကပှေးရငှး ခှဲခှား၊ နှိမခှတှဲ့ စကားလုံးတှေ ရလေဲသုံးလာကှတာ။ ဒါကို ထောကခှံအားပေးတဲ့သူတှေ ရှိတဲ့အခါ ကှာလာတော့ အဲဒီစိတှ ဝငသှှားရော။ 

စနဈဆိုးရဲ့ ခါးသီးတဲ့ဖိနှိပမှှုတှေ အတငှးအကပှှ တှနှးအားပေး စခေိုငှးမှုတှကှေောင့ှ အတှငှးပိုငှး စိတသှနတှာနတှှမှော ကှမှးတမှးတဲ့ အမှငအှတှေးတှေ ကိနှးအောငနှကှတေဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညှးမှာ နှိမခှခှှဲခှားမှုတှေ ရှိနတော သိပတှော့မဆနှးဘူး။ ဒါကို ဘယလှို ကာကှယဟှန့တှားကှမလဲ၊ ကုစားကှမလဲဆိုတာ ဝိုငှးပှီး ကူညီစဉှးစား အဖှထေုတပှေးကှဖို့လိုမယှ။ အနိမ့ဆှုံးအဆင့ှ တဈဦးခငှစှီက ကိုယ့စှိတအှတှငှးမှာ ရှိတဲ့ စိတရှိုငှေးတှကို ဆငခှှငဉှာဏသှတိခှှနှးနဲ့ အုပထှိနှးကှဖို့ပါ။

အယဒှီတာ (၉-၃-၂၀၁၉)