News

POST TYPE

EDITORIAL

စနစ္သစ္အတြက္ စဥ္းစားပံုအေဟာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ (Daily, Vol-6/No-283)
06-Mar-2019

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို ပံုစံသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းကို စမ္းသပ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုအပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုစာသင္ႏွစ္အတြင္း ၎တို႔အား မည္သို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသနည္း၊ ထိုသင္ၾကားေပးရမညို့္႔ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စာေမးပြဲပံုစံသစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ မည္မွ် အခ်ိန္ယူ ေလ့က်င့္ျမႇင့္တင္ေပးထားသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ရွိလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို အႏုလံု ပဋိလံု နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ထက္ စာေမးပြဲတြင္အမွတ္မ်ားမ်ားရေစရန္ ပံုစံက် စေကးကိုက္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလြတ္က်က္၊ အေသမွတ္ျခင္းကိုသာ သင္ၾကားေပးေနဆဲျဖစ္ရာ လက္ရွိေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ သင္ၾကားနည္းအေဟာင္းတို႔ သဟဇာတျဖစ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း၊ ေဖာက္ထြက္ေတြးႏိုင္မႈ၊ တစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းတို႔ကို ဆြဲထုတ္ေပးႏိုင္ေစမည့္ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုေပသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ယခု တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာသင္ႏွစ္တစ္ခု သာမက အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ အတန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သင္ၾကားထိေတြ႔လာခဲ့ေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္၊ စာေမးပြဲပံုစံ၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ အကူအပံ့မရွိဘဲ ယခုစာေမးပြဲတြင္မွ ပံုစံသစ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုတ္ျခည္း ထိေတြ႔ရလွ်င္လည္း ေရွာ႐ွဴစြာေျဖဆိုရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ စာေမးပြဲတို႔မည္သည္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငနးမ်ားကို ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား မည္မွ် နားလည္သေဘာေပါက္သည္၊ မည္သို႔ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္သည္၊ မည္သို႔ ထုတ္ႏုတ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာအဆင့္မွ အတန္းစဥ္အလိုက္ စာေမးပြဲအားလံုးမွာ သင္ၾကားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားက ကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္သိျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊ ပိုင္ႏိုင္တတ္ကၽြမ္းရန္ထက္ စာေမးပြဲေအာင္ေသာ၊ အမွတ္မ်ားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ေမြးထုတ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္သည္ အလြတ္က်က္ အာဂံုေဆာင္ေစျခင္း၊ ပံုေသကား က်မွတ္ယူေစျခင္း၊ ဆရာက တစ္ဖက္သတ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ အရသာမသိဘဲ ဗိုက္ျပည့္ေစရန္သက္သက္ ထမင္းကိုဝါးၿပီး ခြံ႔ေကၽြးသည့္ပံုစံမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ေစာဒကတက္ျခင္း၊ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာျခင္းတို႔ ဆိတ္သုဥ္းလုနီး ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားသည္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုစံေဟာင္း သို႔မဟုတ္ ဥခြံအေဟာင္းအတြင္းရွိ  ပညာေရးစနစ္ အေဟာင္းႏွင့္ အသားက်လာခဲ့သူ အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို အတန္းမွန္မွန္ တက္သြားေရး၊ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေရး၊ အမွတ္မ်ားမ်ားရရွိေရး၊ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိေရးကိုသာ ေဇာင္းေပးလာခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အျမန္ကမၻာႀကီး၏ အလ်င္ႏႈန္းကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္မွာ ပညာေရးက အခရာက်ေနေသာေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ကိုဦးတည္ေသာ သင္ၾကား၊ စစ္ေဆး၊ အကဲျဖတ္သည့္ပံုစံမ်ိဳးမွ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚ၊ စဥ္းစား၊ ဆင္ျခင္၊ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းက အားေပးေသာ ပံုစံသို႔ မျဖစ္မေန ကူးေျပာင္းရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာႏွင့္ မိဘ သံုးဦးသာမက မူဝါဒခ်မွတ္၊ ဆံုးျဖတ္သူမ်ားလည္း ႐ႈေထာင့္သစ္မွ ေျပာင္းၾကည့္ခ်ိန္ တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ(၆-၃-၂၀၁၉)