News

POST TYPE

EDITORIAL

ကေလးေတြကိုခ်စ္လွ်င္ ကေလးစာေပကိုပစ္မထားသင့္ပါ (Daily, Vol-6/No-282)
06-Mar-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ ၿဖိဳးေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အသိဉာဏ္ ျမင့္မားသူႏိုင္ငံသားဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာေရးအတြက္ စာဖတ္နာသူ သို႔မဟုတ္ စာအုပ္စာေပတြင္ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးသည္လည္း ပညာေရးက႑အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္အတူ အေရးႀကီးေၾကာင္း အခြင့္အခါသင့္တိုင္းဤေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ အႀကံျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ားမွတ္မိပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ စာအုပ္စာေပမ်ားအေပၚ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ား နည္းပါးလာမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတစ္ခုတည္း သက္သက္သာမက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ကိစၥထိပါ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေသာေၾကာင့္ စာအုပ္စာေပ (Facebook မဟုတ္ပါ) တြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္သူႏိုင္ငံသားမ်ား တိုးပြားရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းၾကရမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

တိက်ေသာ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူထားျခင္းမရွိသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာအုပ္စာေပတြင္ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ားထက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးေလ့ရွိၿပီး စာအုပ္ႏွင့္မ်က္ႏွာ ခြာမရျဖစ္ရမည့္အစား မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းစကရင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခြာမရသူဦးေရ မ်ားျပားလာသည္ကို တစ္ေန႔တျခားေတြ႔ျမင္လာရသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္မ်ားက အသိဉာဏ္ဗဟုသုတ လံုးဝမေပးစြမ္းႏိုင္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း တာဝန္ယူမႈမရွိသည့္ပို႔စ္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္သည့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ား၊ အေပ်ာ္သာမက အပ်က္သေဘာထိပါ သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ လူၿပိန္းႀကိဳက္ပို႔စ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရေပရာ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတေကာင္းရရွိေရးဟူသည့္ လာရင္းကိစၥမွာ ကြယ္ေပ်ာက္ရစၿမဲဟုသာ ဆိုခ်င္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူမႈကြန္ရက္ဟူသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈျမန္ဆန္ေရးအတြက္ လြန္စြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္မွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွန္ေသာ္လည္း စာအုပ္စာေပေလာက္ လူ႔ဦးေႏွာက္၏ ဆင္ျခင္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပိုင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စာအုပ္စာေပ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူဦးေရတိုးပြားလာေရးအတြက္ ကေလးစာေပကိစၥက စတင္ရေတာ့မည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသက္ ၅၀ ႏွင့္အထက္ မ်ိဳးဆက္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အသက္ ၃၀ မွ ၄၅ ဝန္းက်င္မ်ိဳးဆက္ အနည္းငယ္သာ စာအုပ္စာေပတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေလ့ရွိၿပီး အသက္ ၁၈ မွ ၃၀ ၾကားမ်ိဳးဆက္မွာ စာအုပ္စာေပတြင္ မေမြ႔ေလ်ာ္သေလာက္ရွိသည္ဟု ယူဆမိ၍ျဖစ္သည္။ (ဤကိန္းဂဏန္းမွာ Hypotheisis မွ်သာျဖစ္သည္) ယင္းသို႔ ျဖစ္ေနရျခင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကေလးစာေပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ကာလအတြင္း ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ကေလးစာေပ ေဈးကြက္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားေပၚ၌ ေနရာအနည္းငယ္သာရရွိ ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ကေလးမိဘအမ်ားစုမွာလည္း ကေလးစာအုပ္ဟူသည္ မိမိတို႔ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ ဝယ္ေပးသင့္သည့္ အရာဟူသည္ကို သိရွိမႈနည္းပါးလာရာ ကေလးစာေပေဈးကြက္မွာ အသက္ဆက္ရန္ပင္ခက္ခဲလာသလိုျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုျပန္လွ်င္လည္း ကေလးမ်ားေပ်ာ္ေမြ႔ေစႏိုင္မည့္ အဝန္းအဝိုင္းမ်ိဳး မျဖစ္႐ံုမွ်မက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေသာ့ခတ္ထားၾကသည္က မ်ားပါသည္။ ဆိုခဲ့ပါ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ အသက္မနည္းဆက္ေနရသည့္ ေဈးကြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ကေလးစာအုပ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ကေလးစာအုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို မည္သို႔မွ်မယွဥ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရျခင္းပင္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးစာေပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးစာအုပ္ပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး စာအုပ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သူမ်ိဳးဆက္သစ္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ အားတက္ စရာဟုပင္ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးႏွင့္ စာေပနယ္ပယ္မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားသာမက ကေလးမိဘအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေဖးမမွသာ ခရီးေပါက္မည္ျဖစ္ေပသည္။ 

မိဘမ်ားအေနႏွင့္လည္း သားသမီးႏွင့္မိဘအၾကား ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစသလို မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ စြန္႔စားခန္းမ်ား၏ ႏွစ္သက္စရာခံစားခ်က္မ်ားရရွိေစရန္ ကေလးစာေပကသာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ကိုသတိျပဳသင့္ေပသည္။ ကေလးငယ္မ်ား စာအုပ္စာေပအေပၚ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္လာေစ႐ံုမွ်မက ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္ကူးဉာဏ္ထက္ျမက္ ကြန္႔ျမဴးလာေစသလို စကားလံုးေဝါဟာရ ႂကြယ္ဝလာေစေရး၊ ျမန္မာစာသာမက အဂၤလိပ္စာ (ႏိုင္ငံတကာဘာသာစကား) ဝါက်အထားအသို ကၽြမ္းက်င္လာေစေရး စသည္တို႔အတြက္ ကေလးမ်ားစာဖတ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးရမည့္ အထူးတာဝန္ရွိေပသည္။ 

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ အနာဂတ္ကာလတြင္ မိမိယဥ္ေက်းမႈသာမက တစ္ပါးသူယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ကေလးစာေပကို ပုခက္တြင္းအေျခအေနမွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ လူစဥ္မီသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ေဖးမကူညီၾကရမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၃-၂၀၁၉ )