News

POST TYPE

EDITORIAL

စိတ္ကူးႏွင့္လက္ေတြ႔ (Daily, Vol-6/No-281)
04-Mar-2019

မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ စိတ္ကူးႏွင့္ လက္ေတြ႔ ထပ္တူမက်ႏိုင္မွန္း သိပင္သိျငား စိတ္ကူးထားသည္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းျဖင့္ အမ်ား၏ေထာက္ခံအားေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးမႈကိုယူတတ္သည့္ သဘာဝရွိတတ္သည္။

စိတ္ကူးႏွင့္လက္ေတြ႔ကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵႏွင့္ ေျမျပင္ ပကတိ အေျခအေနဟုထပ္မံ၍ အနက္ဖြင့္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵ (ဝါ) စိတ္ကူးတို႔မည္သည္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူၿပီး လက္ေတြ႔အေျခအေနမွာမူ ခါးသီးေသာ အမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္သည္။ 
ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵစိတ္ကူးတို႔သည္ စိတ္ကူးစံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံထားတတ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္သင့္၊ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ သေဘာတူ လက္ခံမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ခုပ္သံမ်ားမ်ားရတတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္မူ လက္ေတြ႔ ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိ အရွိတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍ ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းကို စဥ္းစားၾကရသည္ျဖစ္ရာ ရလာေသာ နည္းလမ္းတို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း အမ်ားအႀကိဳက္ႏွင့္ မညီတတ္ေပ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိတတ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ဖက္အျမင္ ကြဲျပားေသာ ဘံုျပႆနာတစ္ရပ္ကိုေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္သည့္အခါ မိမိသန္ရာ အထိုင္႐ႈေထာင့္မွ အစြဲသန္သန္ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကပါက ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ဘက္သို႔ မေရာက္ဘဲ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္သြားတတ္သည္။

တစ္မ်ိဳးသားလံုး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ိဳးဆိုလွ်င္မူ ႏွစ္ဖက္အၾကား အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာၾကရသည္။ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအက်ိဳး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အက်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္လာပါက မိမိတို႔တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကိုင္စြဲလာေသာ အျမင္အစြဲမ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ေပး၊ ေျပာင္းေပးရသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေထာက္ခံအားေပးသူ အသီးသီးက တစ္ဖက္တည္းကိုသာ အလြန္အကၽြံ အျပစ္တင္ျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ ဂုဏ္ေဖာ္၊ အမႊမ္းတင္ ကာကြယ္လြန္းျခင္းမ်ားရွိလာပါက အျပန္အလွန္ နားလည္မႈလြဲ၊ အျမင္တိမ္းေစာင္းကာ ေအာက္ထစ္ဆံုးရသင့္ေသာ ဘံုသေဘာတူညီမႈမ်ိဳးပင္ မရႏိုင္ဘဲ ရန္ဘက္အသြင္ ေဆာင္သြားတတ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္႐ံုးစြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွလံုး စြမ္းရည္တို႔၏ ကြာျခားမႈ၊ အခ်ိဳးညီညီ သံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာ၊ ေဒသအလိုက္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈက အေရးပါလာသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားႀကီးသူႏွင့္ အင္အားေသးသူတို႔အၾကား ကြာျခားခ်က္မွာ သေဘာထားႀကီး ရင့္က်က္မႈ ေရခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္ျဖစ္သည္။ စိတ္ခြန္အားႀကီးသူ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္အင္အားေကာင္းသူတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး မိမိထက္ အင္အားေသးသူ၊ အင္အားတန္းတူရွိသူ မည္သူ႔အေပၚမဆို သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္အတူ ေလးေလးစားစား အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံတတ္သည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊ စိတ္ဓာတ္အင္အားနည္းသူတို႔မွာမူ အားငယ္စိတ္၊ မလံုၿခံဳစိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတုအေယာင္အင္အားမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အမွီသဟဲျပဳေလ့ရွိသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အင္အားမ်ားကုိ ကိုင္စြဲကာ မိမိထက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမင့္မားသူမ်ားအား မိမိလက္႐ံုးအားကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ၎တို႔ကို မိမိမေၾကာက္ေၾကာင္း ျပေလ့ရွိသည္။

ယေန႔ကဲ့သို႔ ပညာေခတ္ႀကီးတြင္ လက္နက္ အေရအတြက္သည္ လည္းေကာင္း၊ လူသူ၊ တပ္ဖြဲ႔၊ အသင္းဝင္ အင္အားသည္လည္းေကာင္း အဓိက မက်ေတာ့ဘဲ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ဉာဏ္စြမ္းဉာဏ္ရည္၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ၊ ေတြးေခၚခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္း စသည့္ ႏွလံုးရည္မ်ားက အခရာက်လာသည္။

လက္႐ံုးအားႏွင့္ စိတ္ကူးစံႏႈန္းမ်ား၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားကိုသာ အဓိကထားသူ မ်ားေနသမွ် သို႔မဟုတ္ ထိုဘက္ႏွစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းေစ့စပ္မႈ၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း ေဆြးေႏြးမႈမရွိဘဲ မိမိတို႔အထိုင္ အသီးသီးကိုသာ အခိုင္အမာ ရပ္ခံေနသမွ် ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္း ရွာေတြ႔မည္မဟုတ္ေပ။

ယေန႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဘံုျပႆနာတစ္ရပ္ဟုဆိုပါက ယင္းကို ျဖစ္ခ်င္၊ ရခ်င္၊ လိုခ်င္ေသာ စိတ္ကူးစံႏႈန္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းမည္ေလာ၊ ပကတိ အရွိတရားကိုအေျခခံကာ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ အေျဖရွာမည္ေလာ စဥ္းစားၾကည့္ေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ(၄-၃-၂၀၁၉)