News

POST TYPE

EDITORIAL

Red Dot ျပႆနာ အေျဖရွာ (Daily, Vol-6/No-260)
08-Feb-2019

Red Dot ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေသာ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ သန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ေငြမ်ားအလြဲသံုးစားျပဳ ထြက္ေျပးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ား နစ္နာသြားရျခင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အေပၚ ႀကီးစြာေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေပသည္။

အတိတ္ကာလကလည္း ေငြစု၊ ေငြေခ်း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ား၏ စုေဆာင္း ထည့္ဝင္ေငြမ်ားကို အတိုးႏႈန္းမက္လံုးေပး၍ လိမ္လည္သြားခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထိုသေဘာဆန္ဆန္ အလြဲသံုးစားျပဳ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ရွိေနဆဲမွာ ဥပေဒအားနည္းခ်က္ရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားလွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း Red Dot ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ိဳးကိုမူ မည္သည့္ စိစစ္ၾကပ္မတ္မႈမွ် မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

စားသံုးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုဘဏ္၊ အစိုးရဌာန (ဝါ) အစိုးရတစ္ရပ္က တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္ျငား ယင္းလုပ္ငန္းသည္ အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ျငာမ်ားျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္း တရားဝင္ အသိေပး၊ မိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္သည္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ျခင္းမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မူလကပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ မရရွိခဲ့ဘဲ ေခၽြးႏွဲစာမ်ား လိမ္လည္ခံခဲ့ရသလိုျဖစ္သြားခဲ့ေသာ စားသံုးသူမ်ား လြန္စြာ နစ္နာခဲ့ရသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္ Small Loans ေခၚ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ပင္ ဗဟိုဘဏ္က တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေနခ်ိန္တြင္ Red Dot ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ိဳးက အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းကင္းျဖင့္ ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေငြေၾကးပမာဏ အလြဲသံုးစားျပဳသြားျခင္းမွာ ဥပေဒ၏ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သည့္သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္း ကြန္ရက္သံုး ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုဘဏ္ထံတြင္ တိက်ခိုင္မာေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မြမ္းမံ၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ထားျခင္းမရွိပါက ေနာက္ထပ္ အလားတူျပႆနာမ်ား ထပ္မံႀကံဳေတြ႔ရဦမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသာ နစ္နာၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ျပႆနာအေပၚ ေသြးေအးမေနသင့္ဘဲ ေဆာလ်င္စြာ အေျဖရွာျခင္း၊ Red Dot ကို ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အမႈဖြင့္၊ ရွာေဖြဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ နစ္နာမႈကို အစိုးရအေနႏွင့္ အေလးထား၊ ဂ႐ုစိုက္၊ လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းေပးပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ ( ၇ - ၂ - ၂၀၁၉ )