News

POST TYPE

EDITORIAL

ဥပေဒႏွင့္အညီ လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေစခ်င္ (Daily, Vol-6/No-253)
31-Jan-2019

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အျမင့္ဆံုးအာဏာကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရထားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တရားဝင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် ကိစၥရပ္အားလံုးမွာလည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လက္စြဲ၊ လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ မည္သည့္အေရးကိစၥမဆို တင္ျပ၊ အဆိုျပဳ၊ ေဆြးေႏြး၊ ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္၊ အတည္ျပဳ စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္နာယက၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားမွအစ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး အတိအက် လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံထားရသည့္ ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ရသည့္ ကိစၥအရပ္ရပ္တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ သေဘာထားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရာတြင္လည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ရသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ လႊတ္ေတာ္နာယကမွသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေအာက္ေျခလႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးသည္ အျခားနယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရွ႕ဆံုးမွ ေလးစားလိုက္နာရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္လည္း ေပၚ ျပဴလာဆန္ေသာ သႀကၤန္အေျမာက္ဆန္ဆန္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးထက္ ေရရွည္ခံၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးအနည္းဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွသည္။

ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု သေဘာတူ၊ လက္ခံထားေသာ အေရးကိစၥျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ တင္ျပသည့္ နည္းလမ္း၊ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ပံုစံသည္ အာဏာႏိုင္ငံေရးသက္သက္ကို ဦးတည္လြန္းျခင္း၊ ထိပ္တိုက္အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ ေရတို၊ ေရရွည္ မကြဲျပားဘဲ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းျခင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေနပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးသြားႏိုင္သည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ Backfire ေခၚ ေျပာင္းျပန္ ရလဒ္မ်ိဳးထြက္ေပၚလာတတ္သည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံမ်ား အားေကာင္းစည္ပင္လာေစေရး၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္၊ စံႏႈန္းမ်ား ခိုင္မာလာေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေရးကို အမွန္တကယ္ဦးစားေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ပါးနပ္လိမၼာ ထက္ျမက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာႏိုင္ငံေရးသည္ အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပး၍ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ရသည္မ်ား (ဝါ) အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံသေဘာက်မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိသလို တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ားျပည္သူကို အသိမေပးဘဲ တိတ္တဆိတ္ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား၊ ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကား ေတြ႔ဆံု၊ ညႇိႏိႈင္း၊ အသိေပး၊ အေလွ်ာ့အတင္း၊ အေပးအယူလုပ္ေဆာင္႐ြက္ရသည္မ်ား (ဝါ) အမ်ားျပည္သူ မႏွစ္ၿမိဳ႕၊ သေဘာမေတြ႔ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ေပးလိုက္လွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔တြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဦးစြာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ တာဝန္ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အာဏာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ိဳးကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ မည္မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသနည္းဆိုေသာ အခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား မည္သည့္ႏွစ္ကာလႏွင့္မွ်မတူေအာင္ မ်ားျပားလြန္းလွသည့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါသမယမ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအသီးသီးအပါအဝင္ မည္သူ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးႏွင့္မဆို ဘံုသေဘာ တူညီခ်က္တစ္ခု ရွာေဖြ၍ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈအား တစ္ခုရရွိရန္ ႀကံဆေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစား ပါဝါအမာကို အထိုင္ျပဳကာ အေပၚစီးယူထားသူမ်ားကို ထိပ္တိုက္ေတြ႔မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရန္စသကဲ့သို႔ ျပဳမူရန္မသင့္ဘဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ Smart Approch ေခၚ လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၁-၂၀၁၉)