News

POST TYPE

EDITORIAL

ရခိုင္ျပႆနာ၊ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာႏိုင္ငံေရး (Daily Vol-6/No-247)
24-Jan-2019

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (AA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ဗမာႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးစုႏွစ္ခုအၾကား တင္းမာသည့္ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္အေပၚမူတည္၍ သာမန္သေဘာထားကြဲလြဲ၊ အေခ်အတင္ျငင္းခံုၾကျခင္းမွာ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ရန္ဘက္အသြင္ေဆာင္သြားေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္မႈဆန္ေသာ မယဥ္မေက်း အစြန္းေရာက္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရန္လိုအမုန္းပြား စကားလံုးမ်ား ပါဝင္လာျခင္းမွာမူ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ေပ။

အဆိုပါျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ပင္မသတင္းမီဒီယာႀကီးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေရးသား၊ ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိသည့္ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား ေအာက္တြင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကဲေသာ ၾကမ္းရွရွ၊ ႐ိုင္းပ်ပ်၊ အစြန္းေရာက္၊ အႏၲရာယ္ရွိ မွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အႏုတ္လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပင္မသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ကိုယ္ပိုင္အျမင္သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုမွာ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေထာင့္စံုေလ့လာမႈ အားနည္းၿပီး ျမင္သာထင္သာရွိေသာ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ား အလြယ္တကူ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ တင္ကူးမွန္းဆခ်က္မ်ားကို အေျခခံေရးသားထားၾကေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေယဘုယ်ဆန္လွသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရသတင္းမီဒီယာမ်ားကိုယ္တိုင္ ေသာင္းက်န္းသူဟု ကင္ပြန္းတပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး အျခားေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာအမ်ားစုတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ AA ကို တစ္ဖက္သတ္လြန္က်ဴးသူအသြင္မ်ိဳး သက္ေရာက္ေသာ အျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသာေတြ႔ရၿပီး ရခိုင္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္သာ ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္သေဘာမ်ိဳး ဆန္ဆန္ အေရးအသား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား ေတြ႔ရသည္။

ဤေနရာတြင္ လူအမ်ားစု ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္းေဝဖန္ေျပာဆိုရန္ လက္တြန္႔ေနေသာ သို႔မဟုတ္ မေတြးမိေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေနႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပႆနာေနာက္ကြယ္တြင္ ပုန္းလွ်ိဳးတြန္းအားေပးေနေသာ ႀကီးႀကီးမားမား အရင္းခံအေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဒုတိယစစ္ေအးသဖြယ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ အားၿပိဳင္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား၊ အာဆီယံကဲ့သို႔ ၾကားအုပ္စုဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္သာမက ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ အစဥ္အလာၿပိဳင္ဘက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုပါ ထိန္းညႇိၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ထိုႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုတို႔ အသည္းအသန္ ကစားကြက္ေ႐ႊ႕ေနၾကျခင္းကလည္း ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ေဒသခံတို႔၏ စ႐ိုက္သဘာဝ၊ တပ္မေတာ္၏ အတိပ္အရိပ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ရခိုင္ေဒသခံပါတီမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာလြဲေခ်ာ္မႈတို႔ကလည္း ေရရာေသခ်ာမႈမရွိေသာ ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေကာက္႐ိုးမီးဆန္ေသာ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အေပၚ မဆန္႔က်င္လိုၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံမႈျမင့္တက္လာေစေသာ အျခားအရင္းခံအေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရည္အခ်င္း လိုအပ္ခ်က္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္အက်ဆံုး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားအၾကားတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ သေဘာထားတင္းမာသူႏွင့္ အလယ္အလတ္သေဘာထားရွိသူ အုပ္စုႏွစ္စုရွိၿပီး တပ္မေတာ္အေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ ႏွစ္လိုေသာသေဘာထားမ်ိဳး မရွိလွေပ။ 

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ႏွစ္တြင္ ေက်ာက္နီေမွာ္ ျပႆနာအေျခခံ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားအခ်ိဳ႕ စတင္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အာဏာရ NLD ပါတီ၏ ရခိုင္ေဒသခံပါတီမ်ားအေပၚ သေဘာထား၊ ရခိုင္ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈတို႔တြင္ ပါးနပ္လိမၼာထက္ျမက္သည့္ မူဝါဒ၊ နည္းလမ္းအသံုးမျပဳခဲ့ျခင္း၊ ရခိုင္ျပႆနာဆိုင္ရာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း ေဒသခံ ရခိုင္ပါတီမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပး၊ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းတို႔က မူလကပင္ နာၾကည္းခ်က္ေရာစြက္ေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မာနႏွင့္ အငံု႔စိတ္ကို မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ဆက္တိုက္ဆိုသကဲ့သို႔ လူသိမ်ားထင္ရွားသူ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရခိုင္ပါတီအခ်ိဳ႕အေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပံုမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာမႈႏွင့္ တန္းတူရည္တူ သေဘာထားမရွိသည့္အသြင္ေဆာင္လာသည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္လာၾကျခင္းတို႔ကလည္း တပ္မေတာ္အေပၚ အျမင္ေျပာင္းသြားေစရန္ႏွင့္ AA ကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္မ်ိဳးကို ရခိုင္လူငယ္မ်ား အာ႐ံုၫြတ္သြားေစရန္ သြယ္ဝိုက္ပံ့ပိုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပို၍ရန္မီးပြား၊ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ မယဥ္မေက်း၊ ႐ိုင္းပ်ၾကမ္းရွေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲ၊ တံဆိပ္ကပ္၊ တိုက္ခိုက္၊ အျပစ္ဖို႔၊ ရန္ရွာလာသည့္ အဆိုးျမင္သက္သက္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးတံခြန္ထူလြန္းေသာ ေျပာစကားမ်ားက လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားတြင္ပါ ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ မီးထိုးလံႈ႕ေဆာ္သည့္ အသြင္ေဆာင္လာသည္။

ႏိုင္ငံတကာက ရခိုင္ျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပင္းထန္ႀကီးမားေသာ ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနဆဲ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္၊ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းထက္ မိမိတို႔ ကိုယ္စီထံတြင္ ရွိေနေသာ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္၊ ခ်ဥ္းကပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပံုမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူသေဘာထားကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းၿပီး လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးကို စတင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၃-၁-၂၀၁၉ )