News

POST TYPE

EDITORIAL

အမ်ားသံုးအိမ္သာ ဋီကာ (Daily Vol-6/No-246)
23-Jan-2019

ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးရွိရာ မင္းကြန္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ရွိေသာ အမ်ားသံုး သန္႔စင္ခန္းအခ်ိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (အာဆီယံ) က ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ေသာ ASEAN Public Award ဆုရရွိသြားေၾကာင္း ဟိုတယ္။ခရီးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္လာပါသည္။ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္တိုင္းက်ႏိုင္စရာ အေျခအေနရွိ၊ မရွိကို ရွင္းျပေနစရာပင္မလိုေသာ ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ယခုလိုအမ်ားသံုးအိမ္သာအခ်ိဳ႕ အာဆီယံဆုအထိပင္ ဆြတ္ခူးသြားႏိုင္ခဲ့သည္ဟူေသာသတင္းမွာ ဝမ္းသာစရာသတင္းထက္ပင္ ပိုသည္ဟု ဆိုခ်င္ေပသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ ေလာက္ေလာက္ငင ရွိၿပီေလာဟူသည္မွာလည္း ေမးစရာျဖစ္လာပါသည္။ 

အမ်ားသံုးအိမ္သာ၊ သန္႔စင္ခန္း၊ ေရအိမ္ စသည္ျဖင့္ ေဒသအလိုက္အေခၚ အေဝၚမ်ိဳးစံုျဖစ္ေနသည့္ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အလံုအေလာက္ ရွိေရးမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အားနည္းခ်က္တစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ယခင္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္း အဆက္ဆက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ေလာ၊ ရန္ပံုေငြအခက္အခဲေၾကာင့္ေလာ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္မရွိ၍ေလာ ဆိုသည္ကို အတိအက်မသိခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားေကာင္းစြာနားလည္လက္ခံခဲ့ၾကသည္မွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးအသီးသီးရွိ အမ်ားသံုးအိမ္သာဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕စရာေနရာမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 

ယခင္က ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားႏိႈင္းယွဥ္ပါက နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေစတီပုထိုးအခ်ိဳ႕ရွိ ကုဋီမ်ားက အမ်ားသံုးအိမ္သာ၏ အခန္းက႑ကို တစ္နည္းတစ္ဖံုအားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ သိပ္မရွိလွေသာ္လည္း ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕ ႀကီးျပႀကီးအတြက္မူ လူႏွင့္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ အေရအတြက္မွာ အခ်ိဳးမက်ေသာေၾကာင့္ အေတာ့္ကိုအခက္ေတြ႔ခဲ့ၾကရေပသည္။ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရွာ့ပင္းစင္တာႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားေပၚေပါက္လာမွသာ ရန္ကုန္တြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ အေရအတြက္အတန္ငယ္မ်ားလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရွာ့ပင္းစင္တာမဟုတ္ေသာ အျခားေနရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ (အစိုးရပိုင္) ေနရာမ်ားမွ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ား၏ သန္႔ရွင္းမႈမွာ အဆင့္နိမ့္ က်ေနဆဲျဖစ္ေပသည္။ 

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးတြင္ လူတို႔၏အညစ္အေၾကး စြန္႔ထုတ္မႈဟူသည္ မျဖစ္မေန အေလးထားရမည့္ကိစၥျဖစ္သလို အညစ္အေၾကးစြန္႔ သည့္အျပဳအမူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု အညစ္အေၾကးစြန္႔သည္ ဟူေသာ ကိစၥမွာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ စံေပတံတစ္ခုျဖစ္လာေပသည္။ ယခင္က ေက်းလက္ေဒသ ႏွင့္ေတာဘက္မ်ားတြင္ ေတာထိုင္သည့္အေလ့ေလာက္သာရွိခဲ့ရာမွ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဆာ္ဩမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္လံုအိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ရမည္ဟူေသာ အသိပညာမ်ားရလာၾကသည္။ ေတာေရာ၊ ၿမိဳ႕ပါ အိမ္သာတည္ေဆာက္ေရးသာမက အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရးကိုပါ အေလးထားတတ္လာၾကသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အမ်ားသံုး အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရးကိစၥမဆိုထားႏွင့္၊ အမ်ားသံုးအိမ္သာ ဒီဇိုင္းဆန္းဆန္းမ်ားကိုပင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရးဆြဲၾက၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ၾကလုပ္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အိမ္တစ္အိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လွ်င္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ အညစ္အေၾကး စြန္႔ႏိုင္သည့္ေနရာ (အိမ္သာ) ရွိ၊ မရွိဟူသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုလိုျဖစ္လာသည္။ 

ျမန္မာတို႔အတြက္မူ ေရအိမ္မ်ားသန္႔ရွင္းေရးမွာ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ျပႆနာ မဟုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကူးလူးလာသည့္ ေခတ္ထဲတြင္မူ မျဖစ္မေန ဂ႐ုစိုက္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေရွ႕ဧည့္ခန္းေဆာင္တြင္ အေကာင္းစားဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဧည့္သည္အား ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေအာင္ မည္သို႔ပင္ ျပဳစုႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေနာက္ေဖးအိမ္သာ မသန္႔ရွင္းပါက မလြဲမေသြ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ခံၾကရမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္၏ အဂၤါရပ္တြင္ မိုးပ်ံတံတားမ်ားႏွင့္ မိုးပ်ံတိုက္ႀကီးမ်ားအေရးပါသလို အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ စည္းကမ္းရွိရွိ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသစြာ အညစ္အေၾကးစြန္႔တတ္သူမ်ားျဖစ္ေရး ဆိုသည္မွာလည္း အေျခခံက်သည့္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ ( ၂၂ - ၁ - ၂၀၁၉ )