News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့ဆန္ ကမၻာ႔ေဈးကြက္မွာ ေ႐ႊေပၚျမတင္ျဖစ္လာေရး (Daily Vol-6/No-241)
17-Jan-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကပို႔ကုန္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဆန္တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ယခုလလယ္ပိုင္းမွစ၍ အခြန္ျပန္လည္ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ဆန္ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈ အခန္းက႑အတြက္ အသက္႐ွဴက်ပ္ေစမည့္ကိစၥဟုပင္ဆိုရပါမည္။ အီးယူသည္ ယခင္က ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး (GSP) ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆန္ တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေစာဒကတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကင္းလြတ္ခြင့္ကို သံုးႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈအေပၚ ဆက္၍အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ရာ ယခုကိစၥတြင္ ျမန္မာႏွင့္အတူ အခြန္ကကင္းလြတ္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းခံလိုက္ရေသာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွာ ပိုမိုအထိနာမည့္ သေဘာတြင္ရွိေနေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပသို႔ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ ၇၀ မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အီးယူသို႔သာ အဓိကတင္ပို႔ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားမွာမူ ျပည္တြင္း၌ ဆန္ကြဲေဈးေကာင္းရ၊ ဝယ္လိုအားအလြန္ျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ အီးယူသို႔တင္ပို႔မႈမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အီးယူက ျမန္မာ့ဆန္ကို ႀကိဳက္ေဈးလည္းေပးသလို ပမာဏအားျဖင့္လည္း အေျမာက္အျမား ဝယ္ယူလ်က္ရွိခဲ့ရာ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ကိစၥေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ဂယက္ေတာ့မလြဲမေသြ႐ိုက္ခတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ 

စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့ဆန္အေပၚ ျပည္ပဝယ္လိုအားသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျမင့္တက္လာရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ဝယ္လိုအားအျမင့္မားဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထိုသို႔ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အျမင့္ဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္သြားရျခင္းမွာလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔တြင္ ရာသီဥတုဆိုးရြားေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းခဲ့သလို ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ကလည္း ဝယ္လိုအားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ဆန္ပမာဏကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ့ဆန္အရည္အေသြးမွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျမင့္တက္သြားသည့္ သေဘာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ေပ။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္ရွိေခတ္ကာလတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးအမ်ားစု၌ ျပည္တြင္းအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး အယူဝါဒ ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိရာ အီးယူကဲ့သို႔ အသင္းအဖြဲ႔ပံုစံျဖင့္သြားေသာ ႏိုင္ငံအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္မည္ဆိုပါက ေရရွည္အလုပ္ျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ ယခု အီးယူက ဆန္တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္မည့္ကိစၥမွာလည္း အဆိုပါ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးအယူအဆ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းထက္ မိမိအတြက္အလားအလာရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းကာ ျမန္မာ့ဆန္အတြက္ ေဈးကြက္သစ္ရွာေဖြသင့္ေပသည္။ 

ထို႔အတူတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးသုေတသနအဖြဲ႔အပါအဝင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ဆန္အရည္အေသြးကိစၥအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္သင့္လွေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အီးယူကိစၥ ဂယက္ေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔လာႏိုင္သည့္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူႀကီးမ်ား အသက္႐ွဴေခ်ာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ဆန္စပါးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး၌ အထူးတာဝန္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၆-၁-၂၀၁၉ )