News

POST TYPE

EDITORIAL

ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတစ်စောင်၏ ရင်ဖွင့်စကား (Daily Vol-6/No-235)
10-Jan-2019
စမတဖှုနှးနှင့ှ တကပှလကမှှားမှတဈဆင့ှ လူမှုကှနရှကမှီဒီယာမှားကို အလှယတှကူအသုံးပှုနိုငသှော ယနေ့ခတှတှငှေ ပုံနှိပမှီဒီယာမှား၏ အခနှးကဏဍှမှာ အကှီးမားဆုံးသော စိနခှေါမှှုမှားနှင့ှ ရငဆှိုငကှှုံတှေ့လာရရုံမှှမက ရှေ့ဆကအှသကဆှကနှိုငပှါတော့မညလှောဟုပငှ မေးရမည့အှခှအနသေေို့ဆိုကရှောကလှကှရှှိသညမှှာ တဈကမဘှာလုံးအတိုငှးအတာနှင့ပှငဖှှဈပသညှေ။ ပုံနှိပအှကခှရာ၊ ပုံနှိပစှကားလုံးထကှ ဒဈဂစှတှယအှကခှရာ၊ ဒဈဂစှတှယစှကားလုံးမှားက လူအမှားနှင့ှ ပိုမိုရငှးနှီးကှှမှးဝငနှိုငသှည့ှ အနအထေားရှိလာသညကှတဈကှောငှး၊ လူအမှားအနနှငှေ့ သတငှးနှင့ှ အခှားအကှောငှးအရာမှိုးစုံကို ဒဈဂစှတှယစှကားလုံးမှား သာမက Movie ဖိုငမှှား၊ တိုကရှိုကထှုတလှှှင့သှည့ှ Live Stream မှားမှတဈဆင့ှ ကှည့ရှှုနိုငကှှသညကှ တဈကှောငှးကှောင့ှ ပုံနှိပမှီဒီယာမှား၏ ရှေ့ရေးမှာ မပီဝိုးတဝါးဖှဈလာခှငှးပငှ။ လူမှုကှနရှကမှီဒီယာမှားခတှတှငှေ ပို၍ ရှငှးရှငှးလငှးလငှးဖှဈလာသညမှှာ သတငှး (News) ဟူသညှ လူသားတိုငှး လုံးလုံးလှားလှား အခမဲ့ဖတရှှုသိရှိခှင့ရှှိသော အရာဖှဈသှားခှငှးပငှ။ 

ဤသညကှိုပငှ သတငှးမီဒီယာမှား၊ အထူးသဖှင့ှ ပုံနှိပသှတငှးစာမှား နိဂုံးခှုပပှှီလော၊ တဈနညှးအားဖှင့ှ “ပုံနှိပသှတငှးစာတှေ ကဆှုံးခနှးရောကပှှီလော”ဟု မေးစရာဖှဈလာပါသညှ။ ရုတတှရကှ အပေါယှံစဉှးစားကှည့မှညဆှိုလှှငှ စာဖတသှူတှေ (ပှညသှူတှေ) မီဒီယာနှင့ှ ထိတှေ့မှုမရှိတော့သည့ှ သဘောမှိုးဖှဈနသေောလှညှး အမှနတှကယတှှငမှူ လူအမှားအနနှငှေ့ မီဒီယာမှားနှင့ှ ယခငကှထကှ ပိုမိုထိတှေ့ခှင့ရှလာသောကှောင့သှာ သတငှးမီဒီယာမှား၏ အခနှးကဏဍှ အရေးမပါသည့ှ သဘောမှိုးသို့ သကရှောကသှှားခှငှးသာဖှဈပသညှေ။ သို့သောှ ဤခတှေ၏ ပှူနာမှာ တဈဖကတှှငှ လူမှုကှနရှကမှှားပေါှ၌ လူတိုငှး၊ လူတိုငှး သတငှးထောကဖှှဈသလို၊ သတငှးဓာတပှုံဆရာသဘောမှိုးဖှဈကာ သတငှးစီးဆငှးမှု၊ ပှံ့နှံ့မှု အလှနအှားကောငှးသည့ှ အနအထေားဖှဈသောလှညှး အခှားတဈဖကတှှငှ သတငှးတုနှင့ှ သတငှးအစဈခှဲခှားရနှ ခကခှဲလာခှငှးပငဖှှဈပါသညှ။ 

ဆိုလိုသညမှှာ လူမှုကှနရှကဟှူသညှ သတငှးပှံ့နှံ့သှားစရနလှှနစှှော ထိရောကမှှုရှိစသညှေ့ အရာဖှဈသောလှညှး သတငှးစဈနှင့ှ သတငှးတုခှဲခှားရေးအတှကသှောလှညှးကောငှး၊ သတငှးဖှဈရပမှှားကို ယထာဘူတကကှ လေ့လာဆနှးစဈဝဖနှေ ထောကပှှသည့အှပိုငှးတှငလှညှးကောငှး တာဝနခှံထားနိုငမှှုအပှည့အှဝရှိသည့ှ မူလလကဟှောငှး မီဒီယာမှား၏ အခနှးကဏဍှမှာ အရေးပါသည့အှနအထေားထဲတှငှ ဆကရှှိနဆေဲသာဖှဈပါသညှ။ မှနပှါသညှ။ ပုံနှိပသှတငှးစာမှား ရပတှညရှနှ ခကခှဲသညမှှာ ငှငှးမရသောကိဈစဖှဈသညှ။ အမရေိကနအှခှစေိုကှ New York Times ဆိုလှှငှ တဈလလုံးအတှကှ ၅ ဒေါလှာမှှဖှင့ှ ဖတရှှုခှင့ကှို အှနလှိုငှးတှငှ ရောငှးခနှသညှေ။ အခှို့နာမညကှှီး သတငှးစာမှားဆိုလှှငှ ဖတရှှုခှင့ကှို အခမဲ့ပေးလိုကပှှီး မီဒီယာဝနထှမှးမှား (ဂှာနယလှဈမှား) ရပတှညရှေးအတှကှ အလှူငှသဘေောမှှသာ သဒဓှါသလောကထှည့ဝှငပှေးရနှ မတှတောရပခှံလာကှသညကှို တှေ့ရပသညှေ။ ပှငသှဈနိုငငှံဆိုလှှငှ အစိုးရက သူ့ကို ယထာဘူတကကှအှထိရောကဆှုံး ဝဖနနှေိုငသှည့ှ ပုံနှိပသှတငှးစာမှားကို ထောကပှံ့ကှေးပေးသှားရနှ စီစဉလှကှရှှိသညဟှု သိရပါသညှ။ စမတဖှုနှး၊ အငတှာနကနှှင့ှ ကှနပှှူတာ စသည့ှ နညှးပညာခတှတှငှေ သတငှးမီဒီယာမှားအားလုံးနီးပါး အခကကှှုံနကှရခှငှေး ဖှဈသညှ။

မှနမှာနိုငငှံတှငလှညှး ပုဂဂှလိကသတငှးစာ အတောမှှားမှား ရပတှညရှနခှကခှဲလကှရှှိသညှ။ ယငှးထဲတှငှ ၂၀၁၃ ခုနှဈ၊ ပုဂဂှလိကသတငှးစာမှား ထုတဝှခှငေ့ရှခှိနှ၌ ပထမဆုံးထုတဝှခေဲ့သည့ှ ကှှနုပှတှို့ The Voice Daily လညှး ပါဝငပှသညှေ။ မညမှှှအတိုငှးအတာအထိ ကပှတှညှးသှားသနညှးဆိုလှှငှ အိမတှိုငရှာရောကှ The Voice သတငှးစာပို့ပေးသည့ှ စနဈကိုပငှ ယာယီဆိုငှးငံ့လိုကရှသည့ှ အခှအနသေေို့ ရောကသှှားခဲ့သလို ဝနထှမှးအခှို့ကိုပါ ဝမှးနညှးစှာ လှှော့ခခှဲ့ရပသညှေ။ ကှှနုပှတှို့ သတငှးစာတိုကမှှ အယဒှီတာကှီးမှားမှာ သတငှးကိဈစ၊ ဆောငှးပါးကိဈစသာမက သတငှးစာတိုကရှှေ့ဆကအှသကဆှကနှိုငမှည့ှ နညှးလမှး၊ တဈနညှးအားဖှင့ှ Newspaper Business ကိုပါ စားလညှးသညစှိတှ၊ သှားလညှးသညစှိတဖှှဈဖှင့ှ အလုပနှှဈဆတိုးလုပကှှရပါသညှ။ သတငှးအယဒှီတာမှားနှင့ှ သတငှးထောကမှှား အပါအဝငှ သတငှးစာတိုကှ၏ အရေးကှီးသော ဝနထှမှးမှားအားလုံး၏ ညီညှတသှောစိတနှှင့ှ လုံ့လဝီရိယကှောင့သှာ ကှှနုပှတှို့ သတငှးစာတိုကပှှိုလဲသှားမည့ဘှေးမှ ပှတကှာသီကာလှတထှှကလှာခှငှးသာဖှဈပါသညှ။ 

ဆရာကှီးကှေးမုံဦးသောငှးတို့ခတှကေ သတငှးစာဆရာကှီးမှား မညသှို့သော အခကအှခဲမှိုးနှင့ှ ကှုံတှေ့ခဲ့ရသညကှို ခရစေေ့တှငှးကမှသိသောလှညှး ဤခတှေ ဤကာလကို ထိုသတငှးစာဆရာကှီးမှားအားတှေ့စေ၊ မှငစှလေိုပသညှေ။ မညသှို့ပငှ ဆိုစကောမူ ကှှနုပှတှို့သတငှးစာအကပှအှတညှးဖှဈနသညှေ့ ကာလအတှငှး မိမိဘကကှ တတနှိုငသှလောကှ အကူအညီပေးရနှ ကာယစှမှးအား၊ ဉာဏစှမှးအားဖှင့ှ ကှိုးပမှးပေးခဲ့သူအားလုံးကို The Voice အနနှငှေ့ အထူးပငအှသိအမှတပှှုကှေးဇူးတငပှါကှောငှးနှင့ှ အခကအှခဲ အကပှအှတညှးကာလမှ အပှီးပှတရှုနှးထှကနှိုငရှနှ အစှမှးကုနကှှိုးပမှးသှားမည့အှကှောငှး ဖောပှှလိုရငှးဖှဈပသညှေ။ 

အယဒှီတာ (၉-၁-၂၀၁၉)  • VIA