News

POST TYPE

EDITORIAL

အာဏာ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား၊ ဒုတိယ စစ္ေအးကာလႏွင့္ ေျမစာပင္ ျမန္မာျပည္ (Daily, Vol-6/No-233)
08-Jan-2019

ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕၏ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညႇိၾကသည့္အခါ ထိုႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အၾကားရွိ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား အခက္ေတြ႔၊ ဒုကၡႀကံဳရသည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။ စစ္ေအးကာလအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား ဩဇာ၊ အာဏာခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား အၿပိဳင္ထူေထာင္မႈ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးအား သူ႔လူ၊ ငါ့လူ စည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားက အထင္ရွားဆံုး သက္ေသျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဒုတိယ စစ္ေအးကာလကဲ့သို႔ ျပန္ျဖစ္လာေသာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်င့္သံုးခံယူထားေသာ စနစ္၊ ဝါဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေရးပါေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။

ယင္းအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုးဘက္ေရာ၊ အေကာင္းဘက္ပါ ႏွစ္ဖက္စလံုးသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္ေသာ အေနအထားျဖစ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ အေျမာ္အျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ပါးရည္နပ္ရည္ရွိမႈႏွင့္ ထက္ျမက္ထူးခၽြန္မႈ အနိမ့္အျမင့္အေပၚ မူတည္ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အဆိုး၊ အေကာင္း ခံစားရႏိုင္သည္။

လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ အဆိုးရြားဆံုး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ား၊ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား တင္းမာလွသည့္ တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာမူဝါဒ၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရး၊ အထူအပါး နားလည္မႈေရခ်ိန္ နိမ့္က်ေနျခင္းကို ထင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္နီေမွာ္ရြာတြင္ ကနဦး စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ယင္းျပႆနာ မတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ- ကူမင္း ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားကို ရခိုင္ေဒသခံမ်ားက ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိၿပီး ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ရာ လယ္ေျမမ်ားတြင္ အျငင္းပြားကန္႔ကြက္၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ႀကိဳးၾကား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ မိမိတို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကူညီပံ့ပိုး၊ လမ္းၫႊန္၊ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရအေပၚ အမုန္းဓာတ္ခံရွိေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ျမန္မာျပည္ေျမပံုေပၚတြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ေစြေစာင္းေစာင္း ဓားလြယ္ခုတ္ဒဏ္ရာႀကီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္ မိမိတို႔ပိုင္ သယံဇာတမ်ားကို ေပါေပါေခ်ာင္ေခ်ာင္ ရယူသြားသူမ်ားထံမွ ျဖတ္သန္းခပင္ တူတူတန္တန္ မရရွိေသာ ေက်ာက္ျဖဴ - ကူမင္း ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သံမ်ား ဆူညံစျပဳေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

ထံုးစံအတိုင္း တ႐ုတ္တို႔႔ထံမွ ရွယ္ယာ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ခံစားခြင့္ ရရွိထားသူအခ်ိဳ႕က ရခိုင္ေဒသ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားဆႏၵျပမႈမ်ားက တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ျဖစ္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တ႐ုတ္ဆႏၵျပမႈမ်ားအထိ ကူးစက္မသြားေစေရး၊ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း မသြားေစေရးအတြက္ ၎တို႔၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္း ဖန္တီးကာ ျပည္သူလူထု၏ အမ်က္ေဒါသကို ေနရာေျပာင္း ဦးလွည့္ေပးခဲ့သည္။

ယေန႔ ရခိုင္ေဒသတြင္ ဤမွ် ျပႆနာ ႀကီးသြားျခင္းသည္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား အာဏာ၊ အက်ိဳးစီးပြား ေရာႁပြန္းေသာ ေအာက္လမ္းနည္းႏိုင္ငံေရး လုပ္ႀကံျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း အေစးမကပ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီျခင္းတို႔အျပင္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏိုင္ငံေရးကစားၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အစ္ကိုႀကီးေနရာ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ သုခမိန္ေနရာကို အၿပိဳင္လုၾကျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကာလ အစိုးရအဆက္ဆက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွားအယြင္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည့္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေဝရသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အဖိႏွိပ္ခံ ေျမစာပင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသာ ဘူးေလးရာ ဖ႐ံုဆင့္ ခံစားၾကရေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၇-၁-၂၀၁၉)

(၂၄-၅-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)