News

POST TYPE

EDITORIAL

“လူ” ႏွင့္ “မူ”ကိစၥ (Daily, Vol-4/No-232)
08-Jan-2019လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္လုပ္ကိုင္သည္ ဆိုပါက အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ပါဝင္ေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပညာေရးေရခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္တို႔အေပၚ မူတည္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လမ္းညႊန္၊ လက္စြဲတို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းကို တစ္နည္းအားျဖင့္ ‘မူ’ ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို အမ်ားသေဘာဆႏၵ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္၊ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထာသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္ရွိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္တို႔ မဆိုထားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပင္လွ်င္ ‘မူ’ ေခၚ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္၊ ဖြဲ႔စည္း၊ စီမံခန္႔ခြဲ၊ အလုပ္လုပ္တတ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အတၱႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူအမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္၏ အတၱကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္သည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုပါက စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားမွာ လူကို မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကဲေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ၊ အေပးအယူ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္မႈ၊ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး အေလ့အထ အျမစ္တြယ္လာမႈတို႔ေၾကာင့္လည္း ‘လူခင္လွ်င္ မူျပင္’ သေဘာမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေတြ႕ရမ်ားလာသည္။

ထိုသို႔ လူအေပၚ မူတည္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသက္တမ္း သို႔မဟုတ္ ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ေတြ႔ျမင္လာရတတ္သည္။ 

ျမန္မာလူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထက္ လူပုဂၢိဳလ္ကို ၾကည့္၍သာ ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္လာၾကသည့္အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ ျဖစ္ေစ လူပုဂၢိဳလ္အေပၚတြင္သာ မူတည္ေသာ ခ်ီးပ၊ ေျမႇာက္ပင့္၊ အျပစ္တင္၊ ႏွိမ္ခ်လာျခင္းကလည္း ‘မူ’ ထက္ ‘လူ’ ကို ဦးစားေပးျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ သာဓက ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဗဟိုျပဳ၍ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းက စဥ္းစား၊ ဆံုးျဖတ္၊ ခန္႔ထား၊ တာဝန္ေပး၊ ထုတ္ပယ္၊ အျပစ္ေပး၊ စီမံခန္႔ခြဲေနပါက လူအမ်ားစုဆံု ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္မ်ိဳးထက္ ပို၍ အမွားမ်ားႏိုင္ျခင္းမွာ မျငင္းႏိုင္ေသာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြက္ ေဒသတစ္ခု ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဒသခံပါတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေလးစားယံုၾကည္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အထိအေတြ႔နည္းပါးသူ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ မဟုတ္သူ အျခားတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာသည္ ‘လူ’ ႏွင့္ ‘မူ’ မကြဲျပားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတြင္ အမ်ားမႀကိဳက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက အမုန္းခံ ေျပာၾကားေနရျခင္း၊ ထိုသို႔ အမုန္းခံ ေျပာၾကားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္က အရာရာ စီမံခန္႔ခြဲ ဆံုးျဖတ္ေနျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို မွန္ကန္ေၾကာင္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သက္ေသျပ၊ ကာကြယ္ေပးေနျခင္းတို႔မွာ အမ်ားညီ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား (ဝါ) ‘မူ’ မျပတ္သား၊ ေဝ၀ါးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ‘လူ’ ကို မူတည္ဆံုးျဖတ္ေနရသည့္အသြင္ ေဆာင္ေနေပသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာက္ရြက္ရာတြင္ အာဏာရွင္စနစ္က တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လူက ဆံုးျဖတ္သည့္ စနစ္အစား အမ်ားညီ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ‘မူ’ ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းမွာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရား ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိက ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၆-၁-၂၀၁၉)

(၆-၃-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)