News

POST TYPE

EDITORIAL

ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳပါ (Daily, Vol-6/No-230)
03-Jan-2019

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအရ ဗဟိုခ်က္မေနရာတြင္ ရွိေနသည့္အျပင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အျမင့္မားဆံုး၊ အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ တာဝန္မွာမ်ားစြာ ေလးနက္က်ယ္ေျပာလွသည္။ 

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအစိုးရလက္ထက္ကပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဌာနအသီးသီးအလိုက္ စနစ္တက် ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားခဲ့ရာ ယေန႔ အစိုးရအဆက္ဆက္အထိတိုင္ ထိုစနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနားမႈ မရွိေသးေပ။

အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးကို ျမဴနီစီပယ္ေခၚ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ 

ယခင္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရလက္ထက္၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္အထိ ၿဗိတိသွ်တို႔ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ သိပ္မရွိလွေသာ္ျငား လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုပါ ဝင္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ အခန္းက႑မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သြားရာ ေနရာ အသီးသီးကို လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးေနရသူ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တာဝန္ခံ တစ္ဦးအျဖစ္သာ ျမင္ေတြ႔ရသည္။

ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔အၾကား တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တာဝန္ရွိမႈ မကြဲျပားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။

ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဘုရားအပူေဇာ္ခံ လွည့္လည္ပြဲ၊ စီးပြားေရး ကုမၸဏီထုတ္ကုန္၊ ႐ံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပြဲတို႔မွအစ ဖိတ္ၾကားေသာ ပြဲတိုင္းနီးပါး တက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကိုပါ ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားပင္ ရွိလာသည္။

ထိုအေျခအေနကို ထင္ရွားစြာသိရွိလိုပါက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔အၾကား နားလည္မႈရွိရွိ အလုပ္တာဝန္ ခြဲျခားလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္သည္။

အထင္ရွားဆံုး သာဓကမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသာ ႏွစ္သစ္ကူး မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္၏ ထိပ္ဆံုး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွသည္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္အဆင့္အထိ ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကသာ အစစ အရာရာ တာဝန္ယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ သိသာစြာ ကြာျခားသည့္ သာဓကလည္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔၏ မဟာသႀကၤန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ယင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ရလဒ္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္မႈ၊ ျပည္သူအမ်ားစု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ၊ အျခားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ပို၍ ထင္းလင္းစြာ ကြဲျပားသြားမည္ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ေဒသတစ္ခု ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ရပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏အတၱကို အေရာင္တင္႐ံု၊ မိမိကိုယ္ကို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ အဓိက စဥ္းစားေနပါက ႏိုင္ငံေရးအရပင္ အ႐ံႈးႀကီး႐ံႈးေနေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၁-၂၀၁၉)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)