News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား အၾကား ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာခ်ိန္တန္ (Daily,Vol-6/No-227)
01-Jan-2019

ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသိပညာေရခ်ိန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ထက္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အကြက္ေခ်ာင္း အျပစ္ရွာ ရန္ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖင့္ အဖိုးတန္ေသာ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ စြမ္းအားမ်ား ျဖဳန္းတီးေနၾကျခင္းမွာ မ်ားစြာဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။

အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား တက္လာသည္ႏွင့္ အစိုးရလုပ္ရပ္ကို အၿမဲဆန္႔က်င္၊ အပုပ္ခ်၊ ကန္႔ကြက္၊ အျပစ္တင္ေနေသာ အုပ္စု၏ သေဘာမတူ၊ ႐ႈတ္ခ်သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အတူ ယခင္အစိုးရအျဖစ္မွ ယေန႔ အတိုက္အခံဘဝေရာက္သြား သူမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္တူသူမ်ားဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္သည့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္မႈ၊ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား တက္လာလွ်င္လည္း လက္ရွိအစိုးရလုပ္သမွ် အရာရာ ေထာက္ခံသူအုပ္စု၏ ကန္႔ကြက္၊ ဆန္႔က်င္၊ အျပစ္တင္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေျပာရလွ်င္ အဆိုပါ အုပ္စုႏွစ္စုအၾကား အျပန္အလွန္အျပစ္ဖို႔၊ ရန္ေစာင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ငယ္ရာမွႀကီး၊ ႀကီးရာမွ လြန္ကဲကာ ေနာက္ဆံုး ပဋိပကၡ၊ အက်ပ္အတည္းအသြင္သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုႏွင့္အာဏာရွင္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အုပ္စုႏွစ္စုသည္ မိမိတို႔ ရပ္တည္ေသာဘက္ကို အေျခခံ၍ အျပန္အလွန္ ရန္ေစာင္၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ ရပ္တည္ေသာဘက္ကို ခ်ီးပ၊ အမႊမ္းတင္၊ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းတို႔မွာ ရပ္တည္ခ်က္ခ်င္း မတူညီသည့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လူ႔သဘာဝဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံ အားနည္းေနေသာ၊ ပညာေရးေရခ်ိန္ နိမ့္က်ေနေသးေသာ၊ အာဏာရွင္အရိပ္ဆိုး မကင္းတတ္ေသးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာဟုလည္း ေျပာႏိုင္သည္။

ဤေနရာတြင္ မ်ားစြာသတိထားရမည္မွာ သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သား အေယာင္ေဆာင္ကာ မိမိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုကို အမ်ားအျမင္တြင္ အဆင့္အတန္းနိမ့္၊ သိကၡာက်၊ အရွက္ရသြားေစရန္ သိမ္ဖ်င္း၊ ႏံုနဲ႔ေသာ အေျပာအဆို၊ အေရးအသား၊ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားျဖင့္ ပံုဖ်က္ ရန္တိုက္ေပးေလ့ရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ပင္ သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သားအေယာင္ေဆာင္ မဟုတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဒီမိုကေရစီနာမည္ႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္အုပ္စုႏွင့္ ပိန္မသာ လိမ္မသာ နိမ့္က်မႈမ်ား အေတြ႔ရမ်ားလာျခင္းမွာမူ ဒီမိုကေရစီအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ ရပ္တည္ေနေသာ အထိုင္အသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးအလိုက္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အဆိုး၊ အေကာင္း အေျခအေနမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို မည္သို႔ အျပန္အလွန္ အကူအညီေပး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကို ညႇိႏိႈင္း၊ စဥ္းစားအေျဖထုတ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈ )

(၇-၈-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)