News

POST TYPE

EDITORIAL

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား အေရးႀကီးသည္ (Daily, Vol-6/No-223)
27-Dec-2018

ႏိုင္ငံတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အဓိကအက်ဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းကို သီးျခားဘာသာရပ္တစ္ခုျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေသာ္ျငား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို သီးျခားေလ့က်င့္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္အမည္ျဖင့္ ေဖာင္ႀကီးႏွင့္၊ ျပင္ဦးလြင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးရွိ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိ၊ ႀကီးငယ္မ်ားကို မြမ္းမံသင္တန္းမွ်သာေပးႏိုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုသင္တန္းမ်ားမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာပိုင္းထက္ လက္ရွိအစိုးရ၏ မူဝါဒေရးရာမ်ား သြတ္သြင္းျခင္းက ပိုမ်ားေနတတ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္ထက္တြင္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားကို အဂၤလန္အထိေစလႊတ္ပညာသင္ၾကားေပးကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ႏိုင္နင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုလိုနီစနစ္၏ ဆိုးေမြမ်ားစြာရွိခဲ့လင့္ကစား စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားခဲ့ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ (ဝါ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက ေကာင္းေမြဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ထိုစနစ္ႏွင့္ ယႏၲရားကို ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစဥ္မွစၿပီး ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအတြင္းသို႔ အရပ္ဘက္စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာကို နားမလည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားခဲ့ရာမွစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ စတင္က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႔ရဘဲ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္သာ စခန္းသြားေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးေမြျဖစ္ေသာ အာဏာအလြဲသံုးျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအတြင္း အျမစ္တြယ္ေနရာ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ပေပ်ာက္သြားေစရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္အတူ အရည္အခ်င္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ရာထူး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အေဆာင္အေယာင္၊ ခံစားခြင့္မ်ား ထိုက္သင့္သလို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းကိုလည္း တစ္ဆက္တည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ေခၚ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈကို နားမလည္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ေနျခင္းကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းပိတ္ပင္ရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ရွိေနၿပီးသားႏွင့္ လာလတၱံ႕ေသာ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္မ်ားကိုလည္း ဝင္ေရာက္ေနရာယူမည့္ ရာထူးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ဦးစြာ တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ဌာနတြင္းမွ သေႏၶဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ရာထူးတိုးစစ္ေဆးမႈ တန္းတူရည္တူ ခံယူေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

ထိုအတြက္ လက္ရွိ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ဘာသာရပ္မ်ားကို အာဏာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ သီးျခားလြတ္ကင္းေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ၊ မႏုႆေဗဒ၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ အေျခခံႏိုင္ငံေရးသိပၸံ သေဘာတရားစသည္တို႔ကိုသာ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးသည့္ အကယ္ဒမီမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အစိုးရအာဏာရသည္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ပါးကာ ႏိုင္ငံကို တည္ၿငိမ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲလာႏိုင္သည့္အျပင္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ နယ္ပယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာေစရန္ ပို၍ အထူးျပဳ၊ အာ႐ံုစိုက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၆-၁၂-၂၀၁၈)
(၈-၁၁-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)