News

POST TYPE

EDITORIAL

သူရဲေကာင္း၊ သူပုန္ႏွင့္ ရယ္ဒီကယ္ (Daily, Vol-6/No-222)
25-Dec-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား သို႔မဟုတ္ အာဏာလက္ဝယ္ရွိေနသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း ေျဖရွင္းပံုတို႔သည္ ႏိုင္ငံကို ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္အတန္းသို႔ တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ပါးေျပလည္သြားျခင္းထက္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစရန္ မီးထိုးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနတတ္သည္ကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ သတိျပဳမိပံုမရေပ။ 

အထူးသျဖင့္ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာကို ကိုင္ထားေသာ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္မ်ား၏ အက်င့္စ႐ိုက္အမ်ားစုမွာ တိုင္းႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထက္ မိမိ၏ရာဇပလႅင္ကို ကာကြယ္ေရးကိစၥဘက္တြင္ ပို၍ အေရးစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္က မ်ားေပသည္။ 

သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ၾကာခဲ့သည့္အျပင္ ကိုလိုနီစနစ္၊ ဖက္ဆစ္စနစ္၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားျဖင့္သာ ေတာက္ေလွ်ာက္နီးပါး ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ဆက္ခံသူအားလံုးလိုလိုအေပၚတြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ရွင္ဘုရင္မ်ား၏ စ႐ိုက္သဘာဝ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္၊ ေျဖရွင္းသည့္ ပံုစံ၊ နည္းနာမ်ားမွာလည္း ဆင္တူေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေသးေနသည့္ ဖိနပ္ႏွင့္မေတာ္သည့္ ေျခဖေနာင့္ကို ျဖတ္သည့္ပမာ တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာေပၚတိုင္း ျပႆနာ၏ ေနာက္ဆံုးျမင္ေနရသည့္ အပိုင္းကိုသာၾကည့္၍ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္က မ်ားေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ မူလက ရည္ရြယ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ္ျငား ဖိအားႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ခံရေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မခံႏိုင္လြန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း သူရဲေကာင္းမ်ား၊ သူပုန္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ဆန္႔က်င္သူမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

အနီးစပ္ဆံုးအားျဖင့္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကို အၾကမ္းနည္းသံုး ၿဖိဳခြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ားျပည္သူက ေလးစားၾကည္ညိဳသြားေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား၊ မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ သူပုန္စိတ္ကိန္းေအာင္းသြားသူမ်ား၊ အဆံုးစြန္အထိ ဖိအားေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ အၿပီးတိုင္ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္လိုစိတ္ဝင္သြားသူ ရယ္ဒီကယ္သမားမ်ား တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းက သက္ေသျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေပယ်ာလကန္ ျပဳထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ ေခၽြးသိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမွ်မလုပ္ဘဲ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သူ႔အလိုလို အသံတိုး၊ အသံတိတ္၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြား၊ ေျပလည္ေအးခ်မ္းသြားတတ္သည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့သလို “ႏြားထက္မိုက္၍ ႐ိုက္ေသာသူ၊ ႐ိုက္သူလည္းႏြား၊ ႏြားလည္း ႏြား” ဆိုသကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ရံ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကားသူကို တံု႔ျပန္သည့္နည္းလမ္းသည္ ၎၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို တန္းတူျဖစ္ေစရန္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားတတ္ျခင္းကို သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိျခင္း၊ ယင္းကိုမူတည္ကာ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိသူမ်ားက ယင္းအရာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရယူရန္၊ ကာကြယ္ရန္သာ စဥ္းစားၾကေသာေၾကာင့္ မိမိအဆင့္အတန္းကို မိမိျပန္ခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းကို သတိမမူမိၾကေပ။ 

ထိုသို႔ သတိမမူမိေစရန္လည္း အတုအေယာင္ ေ႐ႊရည္စိမ္ ညစ္မည္းစြန္းေပ ဒႆနမ်ား၊ ေျမႇာက္ပင့္ ခ်ီးပမႈ အခ်ိဳသကာအုပ္ထားေသာ အဆိပ္လူးေဆးခါးမ်ား၊ အရိပ္ေယာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆပြားဖန္တီးထားေသာ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ဓားသြား လက္ခုပ္သံမ်ားက ပံ့ပိုးေထာက္ကူကာ လမ္းမွားကို လမ္းမွားမွန္းမသိေစရန္ ကာဆီးဖံုးအုပ္ေပးထားတတ္သည္။ 

အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္မိလိုက္သည္ႏွင့္ အာဏာ၏ အေမွာင္ျခမ္းဘက္ကိုသာ အာ႐ံုက်သြားတတ္သြားသူ ဉာဏ္ရည္နိမ့္၊ ေစတနာမြဲ အာဏာရွင္မ်ားသာ ေမြးဖြားေပးသကဲသို႔ ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးတြင္ လက္ရွိ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ အဆင့္အတန္း၊ ေနရာဌာန၏ ဂုဏ္သေရကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္စြမ္း နိမ့္ပါးေနသမွ် သူရဲေကာင္း၊ သူပုန္ႏွင့္ ရယ္ဒီကယ္မ်ားကိုသာ ေမြးဖြားေပးေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၅-၁၂-၂၀၁၈)

(၂၅ - ၉ -၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)