News

POST TYPE

EDITORIAL

ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ (Vol-6/No-204)
04-Dec-2018

သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာ လက္ရွိအစိုးရတြင္ အဘက္ဘက္မွ ဖိအားမ်ားရွိေနေၾကာင္း အမ်ားနားလည္လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဖိအားဟု ဆိုရာတြင္လည္း ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ဖိအားမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က ဆံုးျဖတ္၊ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းဆက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ တာဝန္ယူျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဖိအားမ်ားမွာမူ မိမိတို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္၊ ႐ႈျမင္၊ သံုးသပ္မႈ၊ ေျဖရွင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္ပဖိအားမွာ အမ်ားသိထားၾကသည့္အတိုင္း ရခိုင္ျပႆနာကိုမူတည္ကာ အေမရိက၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔က ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ႐ိုးရွင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ျပည္တြင္းဖိအားမ်ားမွာမူ အာဏာလက္လႊတ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ပါဝါအမာကို ကိုယ္စားျပဳထားသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဩဇာခံ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ဆန္ဆန္အင္အားစုအခ်ိဳ႕၊ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဝါဒစြဲအင္အားစုအခ်ိဳ႕ထံမွ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတန္ငယ္႐ႈပ္ေထြးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပည္ပဖိအားဆိုရာတြင္ စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမွအစျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဗန္းတင္ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္၊ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားက အစျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔၏ ျပႆနာအရပ္ရပ္အေပၚ ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ေျဖရွင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္း၊ လြဲေခ်ာ္၊ ေကာင္းမြန္၊ မွန္ကန္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ျပႆနာမ်ား ပိုႀကီး၊ ပိုဆိုးသြားျခင္း၊ ပိုေျပလည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားျခင္း ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္ေနေသာ ျပႆနာမ်ိဳးဆိုပါက ပို၍ လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္၊ ေျဖရွင္းစီမံသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳရသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိအသံုးျပဳေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံကို သိကၡာပိုက်စရာ ျဖစ္သြားတတ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အကန္႔အသတ္အခ်ိဳ႕ ရွိလင့္ကစား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာႏွစ္ရပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစစား ခြင့္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အခြင့္အာဏာကို လိမၼာပါးနပ္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္၏ အေမြဆိုးမ်ား၊ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၊ တမင္ကန္႔လန္႔တိုက္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ မူလကပင္ ႀကိဳတင္၍ ေလ့လာျပင္ဆင္မႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ အိမ္စာလုပ္မထားျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႀကီးက်ယ္ေသာ၊ ခက္ခဲေသာ၊ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းကိုင္တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူမွန္း ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက နားလည္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လြဲေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းေနေသာ မိမိပါတီဝင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ စံျပ အေရးယူျခင္း၊ လူစားလဲ ျပျခင္းျဖင့္ပင္ လူထု၏ ခိုင္က်ည္ၿမဲၿမံေသာ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ေသခ်ာေနေပသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္နီးပါး အလြဲအေခ်ာ္မ်ားစြာ က်ဴးလြန္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသူ လူယံု၊ လူရင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးထားသကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိအစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပါတီကိုပါ မိမိတို႔ဘာသာ သိကၡာျပန္ခ်သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္ကို မိမိအေပၚ တိုက္ခိုက္ခြင့္ ရေစရန္ မိမိက ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထို႔ထက္ပိုပါက ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ခဲတနက္ မဲေပးေထာက္ခံေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားကာ အာဏာရွင္မ်ားကို အခြင့္အလမ္းျပန္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားလွ်င္ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၄.၁၂.၂၀၁၈)

(၂၁-၁၀-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)