News

POST TYPE

EDITORIAL

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား မျဖဳန္းတီးေစလို (Daily, Vol-6/No-200)
29-Nov-2018

အစိုးရသစ္အျဖစ္ စတင္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔ သိသာစြာ အလုပ္ႀကိဳးစားလာျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အလုပ္ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝန္း မည္မွ် တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းကိုမူ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျဖဆိုရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

အေၾကာင္းမွာ ေဆာင္ရြက ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈ၊ အဆင္မေျပ ညံ့ဖ်င္းမႈတို႔ကို စနစ္တက် အကဲျဖတ္သံုးသပ္ ေပးႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႐ူပေဗဒ သေဘာအရ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိ ေျပာရခက္လွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မည္သူက မည္သည့္တာဝန္ကို အဓိက ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ မည္သည့္အပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မကြဲျပားေတာ့ေပ။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေအာက္ရွိ ဌာနအသီးသီးအၾကားတြင္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေပးျခင္း၊ လက္ရွိႏွင့္ ေရွ႕ကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္၊ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိေပး၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ထင္သလို၊ ကစဥ့္ကလ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္သေဘာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဧရိယာအတြင္း ယခုတစ္ေလာ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္းမွာ လမ္းမမ်ား ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ မၾကာမတင္ကာလက ကြန္ကရစ္ခင္းထားၿပီးသား လမ္းပခံုးမ်ားေနရာမ်ားကို ျပန္ေဖာက္ကာ ေရပိုက္လိုင္းအသစ္မ်ား ခ်ထားေနျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာသားႏွင့္ ပလက္ေဖာင္း-အၾကား လြတ္ေနသည့္ေနရာမ်ားကို ကြန္ကရစ္ခင္းသည့္ လုပ္ငန္းေရာ၊ ယင္းေနရာကို ျပန္ေဖာက္ကာ ေရပိုက္ထည့္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းပါ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီျဖစ္သည္။ 

ေရပိုက္လိုင္းသစ္ ခ်ထားရန္အတြက္ အသစ္စက္စက္နီးပါး ကြန္ကရစ္ခင္း လမ္းပခံုးမ်ားကိုေဖာက္၍ ေျမာင္းတူးေနျခင္းသည္ ကြန္ကရစ္ခင္းရာတြင္ ကုန္က်ထားေသာ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ လုပ္အားမ်ား အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားေစျခင္းကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား မသိရွိျခင္းမွာ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ပံုမွန္အတိုင္းဆိုပါက ေရပိုက္လိုင္းခ်ထားမႈကို ကြန္ကရစ္မခင္းခင္ကပင္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္ခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အတူတြဲဖက္၍ လုပ္ကိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္ဌာန အခ်င္းခ်င္းအၾကား ႀကိဳတင္အသိေပး၊ ညႇိႏိႈင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ ယခုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မက်၊ စည္းစနစ္မရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို စီမံခန္႔ခြဲေနသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်သည္။

သာမန္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ပင္ မ်ားစြာ႐ိုးစင္းၿပီး မ်ားစြာ ရွင္းလင္းလွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုပင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုကုန္၊ လူပိုပင္ပန္းကာ ၿပီးစီးၿပီးသား လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာသံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္သာယာလွပေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူလူထုထံမွ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေကာက္ခံထားေသာ အခြန္ေငြမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ က်ခံသံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္ရာ ထိုသို႔ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို မေထမဲ့ျမင္ ျပဳသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို အဆိုျပဳတင္ျပေသာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ယင္းအဆိုျပဳတင္ျပသည္ကို လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ဟုတ္ မဟုတ္ မစံုစမ္း၊ မေမးျမန္းဘဲ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားေသာ္ျငား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကဲေနေသးေသာ စည္ပင္သာယာဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစရန္ မျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမဆန္မႈတို႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၁၀-၂၀၁၈)

(၂၁-၅-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)