News

POST TYPE

EDITORIAL

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ၂၀၂၀ တစ္ႀကိဳစာေမးပြဲ (Daily, Vol-6/No-179)
06-Nov-2018

လက္ရွိအာဏာရပါတီ လက္ထက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ရာ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး အာဏာရပါတီက ျပတ္သားစြာအႏိုင္မရဘဲ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကို မဲခြဲေပးခဲ့ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက တစ္ခဲတနက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ ပါတီတစ္ရပ္အတြက္ လက္ရွိရလဒ္မ်ားက မိမိတို႔ ပကတိအေျခအေနကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ သတိေပးေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္ျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၉ ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၉ ေနရာသာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ၁၃ ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၇ ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ ပါတီ၏ အေျမာ္အျမင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အရည္အခ်င္း၊ လက္ဆင့္ကမ္းေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္မႈ၊ ပါတီက ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ၊ ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းနာနိႆယမ်ား စသည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

လူကို မၾကည့္ႏွင့္၊ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးပါဟု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေျပာခဲ့ေသာ စကားကို လက္ရွိၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ရပ္၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္စက္ၾကည့္လွ်င္ ပါတီအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းသြားသည့္ သေဘာဟု ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံတစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အႏိုင္ရသြားျခင္းမွာ မထူးဆန္းလွေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားတို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းမွာမူ အာဏာရပါတီအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ကခ်င္အပါအဝင္ အျခားတိုင္းရင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားစုေဝးေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ိဳးတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီေရာ အာဏာရပါတီပါ အႏိုင္မရဘဲ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရသြားျခင္းသည္ အာဏာရပါတီ၏ မဟာဗ်ဴဟာအမွားေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္မီကပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းကာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ မစည္း႐ံုးဘဲ ေနရာအားလံုးတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဲမ်ားကြဲျပန္႔သြားၿပီး မဲ႐ံႈး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး႐ံႈး၊ ႏိုင္ငံေရး႐ံႈးခဲ့ေသာ သာဓကကို သင္ခန္းစာမယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ မဲႏိုင္သြားခဲ့ျခင္းသည္ အာဏာရပါတီေရာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားပါတီပါ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အေလးမထားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အဘက္ဘက္က အ႐ံႈးရလဒ္ကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

မဲႏိုင္ျခင္း၊ ႐ံႈးျခင္းသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းအျပင္ သက္ဆိုင္ရာပါတီ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အေျမာ္အျမင္တို႔ႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်သည္။ အထူးသျဖင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားထက္ပို၍ အားသာခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ အာဏာရပါတီက ေနရာအခ်ိဳ႕ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရျခင္းမွာ ပါတီ၏ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားအရ ပါတီအေပၚတြင္ ပို၍တာဝန္ရွိသည္။ ပါတီဟုဆိုရာတြင္လည္း ပါတီကို အဓိကစီမံခန္႔ခြဲေနသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

မဲႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ံႈးသည္ျဖစ္ေစ ဘာေၾကာင့္ႏိုင္သည္၊ ဘာ့ေၾကာင့္ ႐ံႈးရသည္ ဆိုျခင္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔ဘာသာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား၍ ႏိႈင္းယွဥ္၊ ေဖာ္ထုတ္၊ သံုးသပ္၊ အေျဖရွာ၊ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပေပးေနၾကသည့္အတြက္ အလိုက္သင့္ေကာက္ယူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမွာ ႐ံႈးသူအတြက္ေရာ ႏိုင္သူအတြက္ပါ အျမတ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ရပ္၏ ရလဒ္မ်ားကိုမူတည္ကာ တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖယ္၍ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါက အာဏာရပါတီအေနႏွင့္ လက္ရွိအႏိုင္ရရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းမ်ိဳးျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔ရန္ အသည္းအသန္ ႐ုန္းကန္ရႏိုင္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားလွသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဆႏၵမဲေပးသူျပည္သူမ်ား၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရာႏႈန္းျပည့္ အႏိုင္မရခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က မွတ္ခ်က္ျပဳထားျခင္းသည္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ တာဝန္ေပးႏိုင္မႈ၊ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ သေဘာထားႏွင့္ မိမိပါတီ၏ အေျခအေနအေပၚ ျမင္ႏိုင္စြမ္းခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ထင္းလင္းစြာ ၫႊန္ျပသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနရာ ဤအေျခအေနကို အခ်ိန္မီမျပဳျပင္ႏိုင္ပါက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ယခုထက္ပို၍ အ႐ံႈးေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၅ - ၁၁ - ၂၀၁၈)