News

POST TYPE

EDITORIAL

ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ (Daily, Vol-6/No-174)
30-Oct-2018

လူသားတစ္ဦး ေမြးဖြားလာသည္မွစ၍ အရြယ္ေရာက္ ေသဆံုးသြားသည္အထိ ထိုလူသား၏ ဘဝအေျခအေနကို အဓိက ပဲ့ကိုင္ ျပဳျပင္ေပးသည္မွာ ဗီဇစိတ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေနသည္မွာမူ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တိက်ေသာအေျဖ မထုတ္ႏိုင္ေသးေပ။

ထို႔အတူ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မည္သည့္အရာက လူကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိက က်သည္၊ ပိုအေရးႀကီးသည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္ျငား ယတိျပတ္ ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဗီဇစိတ္ ဆိုသည္မွာ မိခင္၊ ဖခင္တို႔ထံမွ ရရွိေသာ မ်ိဳး႐ိုးႏွင့္ ပဋိသေႏၶသတၲိ ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုသည္မွာ ဗီဇစိတ္ မဟုတ္ဘဲ လူကို ျပဳျပင္ ဖန္တီးေပးသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို ေခၚသည္။

ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဗီဇစိတ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မိခင္ဝမ္းအတြင္း ပဋိသေႏၶ တည္စကပင္ ထိုသေႏၶသားေလာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေစရန္ မိခင္က ျဖည့္တင္းေပးရေသာ အစာ၊ အာဟာရမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ပင္ျဖစ္၍ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မူလကပင္ တြဲလ်က္ရွိေနသည့္ သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လူမႈေဗဒ ပညာရွင္ အမ်ားစုကမူ လူသားတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအတြက္ ဗီဇစိတ္က ပို၍ အဓိကက်ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ အဆိုး၊ အေကာင္းအေပၚ မူတည္ကာ အလြန္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူ၊ သာမန္ ထူးခြၽန္သူ၊ သာမန္အဆင့္အတန္းရွိသူ၊ အရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးသူ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားတတ္ဟု ဆိုၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ ေျပာလိုသည္မွာ လူသားျဖစ္တည္မႈ သေဘာမဟုတ္ဘဲ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရွိေနၾကသူ လူသားတို႔၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ခံယူခ်က္၊ စိတ္ထားတို႔ကို မည္သည့္အရာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးသနည္း ဆိုေသာအခ်က္ကို အတန္ငယ္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗီဇစိတ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ထိေတြ႔မႈမ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈက ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း ဥပမာမ်ားစြာ အနက္ “ေက်းညီေနာင္” ပံုျပင္မွာ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္သည္။

မူလက အျမင့္ ႏွစ္ေပေက်ာ္ ခုန္ႏိုင္သည့္ ႏွံေကာင္ကို ေျခာက္လက္မခန္႔သာရွိေသာ ဘူးခြံတစ္ခုျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အုပ္ထားလိုက္ၿပီး ထိုဘူးခြံကို ဖယ္လိုက္သည့္အခါ ႏွံေကာင္သည္ ေျခာက္လက္မခန္႔သာ ခုန္ႏိုင္ေတာ့သည့္ စမ္းသပ္ခ်က္မွာ ဗီဇစိတ္က မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မူလ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ား က်ဆင္းသြားေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦး၏ စိတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္း၊ ဝမ္းနည္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘဝ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းတို႔မွာလည္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ေစစားခိုင္းေစ၍ မရဘဲ ကာယကံရွင္ မိမိကိုယ္တိုင္၏ စိတ္ႏွလံုး ခံယူဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဟန္ခ်က္ညီ ေပါင္းစပ္မႈတို႔အေပၚ မူတည္ေပသည္။

ဗီဇစိတ္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ အဆံုးအမမ်ား မည္သို႔ပင္ ရွိေနေစကာမူ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္အတြင္း ရွိေနသူ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ အစစ္အမွန္ ဓမၼမ်ားႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼကို မိမိလိုဘ၊ အတၲမ်ား ေရာစြက္၍ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ အဓမၼဝါဒ မိႈင္းတိုက္မႈမ်ားကဲ့သို႔  ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးမ်ားကသာ သာသနာေတာ္ႏွင့္ သာသနာ ထြန္းကားရာ ေဒသကို သိကၡာတက္ေစျခင္း၊ က်ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းတို႔၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာ အယူဝါဒတို႔သည္လည္းေကာင္း ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၾကသူ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ မူတည္ကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားျခင္း၊ နိမ့္က်ျခင္း၊ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ႀကံဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္ းျဖစ္သည္။
  
အယ္ဒီတာ (၃၁-၁၀-၂၀၁၈)

(၁၂-၃-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)