News

POST TYPE

EDITORIAL

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သမၼတၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အခြင့္ထူးခံဒီမိုကေရစီေလာ (Vol-6/No-173)
30-Oct-2018

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္လွသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာကို မူတည္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားတစ္နည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းညႇိမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနေၾကာင္း သံုးသပ္႐ႈျမင္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားက ယခုကဲ့သို႔ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာကို အေျခခံ၍ ေဆာင္းပါးေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အလဲဗင္းဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာႏွစ္ဦးႏွင့္ ေဆာင္းပါးေရးသားသူကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီကို တိုင္ၾကားျခင္းအပါအဝင္ အဆင့္လိုက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္အရ တိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ သတင္းသမားသံုးဦးကို တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းကာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမႈကို မ႐ုပ္သိမ္းဘဲ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို တိုင္ၾကား ျခင္း၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ အာမခံေပး၍မရေသာ ပုဒ္မျဖင့္ စြဲဆိုထားေသာ သတင္းသမားသံုးဦးကို အာမခံေပးျခင္းေၾကာင့္ သမၼတၫႊန္ၾကားခ်က္ကို အတိအက် မလိုက္နာသည့္သေဘာသက္ေရာက္သည္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနႏွင့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တရား႐ံုးတြင္ စြဲဆိုထားၿပီးေသာ အမႈကိစၥကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ အမႈကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီးမွသာ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေပးႏိုင္ေၾကာင္း အတိအလင္းအေၾကာင္း ျပန္ထားေသာ္ျငား အာမခံေပး႐ံုသာ ေပးလိုက္ျခင္းမွာ သတင္းသမားသံုးဦးကို မျဖစ္မေနအေရးယူရန္  ျပင္ဆင္ထားပံုရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သမၼတၫႊန္ၾကားခ်က္ကို အမ်ားျမင္ေကာင္းေစရန္ အေပၚယံလိုက္နာျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကခန္႔ထားသည့္သေဘာျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၊ စီမံခန္႔ခြဲသမွ် ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တာဝန္ခံရသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအားလံုး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရၿပီး အျပန္အလွန္တာဝန္ခံရသည္။ ယခင္ကလည္း ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို လိုအပ္မွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက သတိေပးစကားေျပာဆိုခဲ့ဖူးၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္မွာမူ တရားဝင္ စာထုတ္၍ ၫႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယမန္ေန႔က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတက တိုင္းအစိုးရမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအက်ိဳးကို မၾကည့္ဘဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

လက္ေတြ႔တြင္မူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းညႇိမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္၊ ေငြေခ်းယူမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ ၫႊန္ၾကားမႈကိုပါ ေလးေလးစားစားလိုက္နာသည့္သေဘာ မေတြ႔ရျခင္းမွာ လိုက္နာစရာမလိုေလာက္သည္အထိ အခြင့္အေရးပိုရေန၍ေလာဟု ေစာေၾကာစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ် စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္၊ လုပ္ငန္းအမ်ားစု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္း၊ စ၊ လယ္၊ အဆံုး သံုးပါးစလံုး ထည့္သြင္းစဥ္းစား တြက္ခ်က္မႈမရွိျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္အားအသိေပးမႈမရွိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳမထားေသာ္ျငား ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ား သိကၡာက်ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ ေဝဖန္ခံရျခင္းတို႔ ရွိေနလင့္ကစား ယေန႔အထိ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ထိပ္ဆံုးတာဝန္ရွိသူထံမွ မည္သည့္မွတ္ခ်က္စကားမွ် ထြက္ေပၚမလာျခင္းမွာ ထူးဆန္းလွသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ေပးထားခ်က္မ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိလာေသာ အာဏာရပါတီႏွင့္ အာဏာရအစိုးရအေနႏွင့္ ၎တို႔အဖြဲ႔အစည္းအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ တစ္စံုတစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔အေပၚ အထူးအခြင့္အေရးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ကာ ျပည္သူလူထု၏ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈႏွင့္ ႀကံဳရႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉ - ၁၀ - ၂၀၁၈)