News

POST TYPE

EDITORIAL

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ယခုထက္ပိုနီးေစခ်င္ (Vol-6/No-172)
29-Oct-2018

လတ္တေလာ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ ပါဝင္မႈကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအင္ယူ) က ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအတြက္ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ေပ။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနအေနႏွင့္ ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳး၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးသည့္အတြက္ အေျခအေနကို အျဖဴ၊အမည္း ယတိျပတ္ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ယင္းသတင္းမွန္ကန္ပါက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ခရီးအတြက္ ရတက္မေအးစရာျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္လွသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဘးမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းမွာ မမွ်တေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား မရွိလွ်င္လည္း သဘာဝမက်လွေပ။

ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ခန္႔ ၾကာျမင့္လာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲရန္၊ ယင္းႏွစ္ပိုင္းအတြင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ ပ်က္ယြင္းလာခဲ့ျခင္းကို မည္သည့္ အစိုးရမွ် ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားလက္ခံနားလည္ထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

အခ်ိ္န္ ၇ ႏွစ္ခန္႔ ႀကိဳးစားပန္းစား တည္ေဆာက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမဆို ပိုေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မဖန္တီး၊ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ယေန႔ေရာက္ရွိေနေသာ အဆင့္တစ္ခုမွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝါအရင့္ဆံုး၊ ယခင္က အင္အားအႀကီးဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေကအင္ယူသည္ အစိုးရႏွင့္ေရာ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပါ ပထမဦးဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေၾကညာခ်က္ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရန္ မသင့္ဘဲ ေသခ်ာစြာျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ အေျဖရွာၾကည့္ရန္ လိုေပမည္။

အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အခရာက်ဆံုး လက္နက္ကိုင္ထားသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ေရာ၊ သီးျခားပိုင္းျခားသတ္ မွတ္ေပးထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ပါ ထိပ္တိုက္မေတြ႔ေစေရး၊ အျပန္အလွန္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရွိေစေရးကို အထူးအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသင့္လွသည္။

ထပ္မံအေရးႀကီးသည္မွာ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး အစိုးရ၏ သေဘာထားအျမင္ကို တိုက္႐ိုက္ထင္ဟပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကမကထျပဳ စီစဥ္က်င္းပျခင္းမ်ား၊ အဓိက တာဝန္ရွိသက္ဆိုင္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံေရး၊ သေဘာထားမ်ားက ဘက္မွ်၊ ခ်ိန္ခြင္ရွာညီေနေစေရးျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အစဥ္သျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနရမည္ဟု မဆိုႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ နားလည္မႈ လြဲေခ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိတတ္သျဖင့္ လက္ရွိ ေကအင္ယူ ျပႆနာကိုလည္း မူလက အားလံုးညီ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ မေသြဖည္ဘဲ ေရွ႕ခရီးကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား မၾကာမီ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။

 အယ္ဒီတာ (၂၈-၁၀ -၂၀၁၈)