News

POST TYPE

EDITORIAL

အကဲဆတ္ဆတ္အစိုးရႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ (Vol.6/ No.157)
11-Oct-2018

Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာသံုးဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာတစ္ခု၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပေရးသားခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုျခင္းသာမက ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေလာကတစ္ခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။

ထိုပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ပါ မည္သည့္ေဆာင္းပါး၊ မည္သည့္စာပုဒ္၊ မည္သည့္ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစသည္ဆိုျခင္းကို အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းလင္းကာ သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာကို တိုက္႐ိုက္ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ ေဖာ္ျပေစျခင္း၊ ေတာင္းပန္လႊာထည့္သြင္းေစျခင္း စသည့္ အဆင့္အလိုက္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား ေက်ာ္လြန္ကာ တိုက္႐ိုက္အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုျခင္းမွာ နားလည္ရခက္လွသည္။

သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာ၏ တံု႔ျပန္မႈကို ေက်နပ္မႈမရွိပါက သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖမႈကို လက္မခံႏိုင္ပါက သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ပုဒ္မတစ္ခုခုျဖင့္ စြဲဆိုျခင္းစေသာ ျပႆနာပိုမႀကီးသြားဘဲ ေသးငယ္သြား သို႔မဟုတ္ ေျပလည္သြားေစႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေပ။

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာတိုက္တစ္ခုကို ညပိုင္း ၇ နာရီ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္တာဝန္ရွိသူမ်ား အုပ္စုလိုက္ဝင္ေရာက္သြားၿပီး အယ္ဒီတာသံုးဦးကို ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာလည္း အဆင့္လိုက္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းကို ဒေရာေသာပါး အလ်င္စလို အလစ္အငိုက္ဖမ္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာမျပႏိုင္ေသးေသာ သတင္းသမားသံုးဦးကို အာမခံမေပးဘဲ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ ပုဒ္မတပ္၍ တရားစြဲျခင္းသည္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပမည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္းဟု ယူဆစရာျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ထို႔ထက္ပိုေျပာရပါက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတစ္ရပ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္လံုး၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္စြမ္းကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ သတင္းသိခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္နားလည္ယံုၾကည္မႈကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။

အစိုးရတစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ထိုသို႔ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေထာက္ျပေဝဖန္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္တရားစြဲဆိုျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို သံုးစြဲေနသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာေရခ်ိန္မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။

သတင္းမီဒီယာတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ အာဏာကိုင္စြဲထားသူ၊ အာဏာသံုးခြင့္ရွိသူ အစိုးရတစ္ရပ္၊ ပါဝါအမာအထိုင္ျပဳ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုခုက ျဖစ္ရပ္၊ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မကာမိေသာ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး၊ အကဲဆတ္ဆတ္ရန္လိုသည့္ တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ိဳးသည္ မိမိကိုယ္စားျပဳေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၊ အာဏာရပါတီကို မိမိဘာသာ သိကၡာခ်ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔တံု႔ျပန္သူသည္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရွိေနပါက ဒီမိုကေရစီကိုပါ ျပည္သူက စိတ္ပ်က္သြားသည္အထိ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္အတြက္ သတိျပဳဆင္ျခင္ပါမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳ သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀ - ၁၀ -၂၀၁၈)