News

POST TYPE

EDITORIAL

တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွ ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း (Vol,6/No.156)
10-Oct-2018

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ စီးပြားေရးက႑၏ အေရးႀကီးသည့္ေနရာတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္ၿပီး နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ တိုးပြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရႏိုင္ေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ားနားလည္ထားၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေဒသတြင္းရွိ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ ၿဖိဳးလာျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ မကင္းေပ။ လုပ္သားအင္အားေပါမ်ားျခင္း၊ လုပ္ခသက္သာျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အရန္သင့္ရွိျခင္း၊ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မ႐ႈပ္ေထြး၊ ျမန္ဆန္ျခင္းစသည့္ အားသာခ်က္မ်ားက အဓိကေနရာတြင္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔ကပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚရန္မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္ျငား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအပါအဝင္ အေထြေထြအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္မလာခဲ့ေပ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ အထူးျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး အာရွ၏ ထြန္းသစ္စၾကယ္တစ္ပြင့္အျဖစ္ပါ တင္စားေျပာဆိုလာသည္အထိ ေရပန္းစားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လက္ေတြ႔ဝင္ေရာက္လာေစမည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ အားနည္းခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္ငန္းမ်ား ႐ႈပ္ေထြးျမားေျမာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း အလံုအေလာက္မရွိျခင္း၊ အစိုးရတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒျပတ္သားရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္၏ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွး႐ိုးစြဲ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးမႈ သို႔မဟုတ္ တမင္အခ်ိန္ဆြဲ ကန္႔လန္႔တိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လုပ္အား ဆံုး႐ံႈးေလလြင့္မႈ အထူးမ်ားျပားျခင္း စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုမွာ စနည္းနာသည့္အဆင့္ထက္ တက္မလာခဲ့ေပ။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း တက္သြားျခင္း၊ ယင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ေ႐ႊေဈး၊ ေလာင္စာဆီေဈးႏွင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားျခင္းဒဏ္ကို ႏိုင္ငံေရာ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုပါ ခံစားၾကရေသာ္ျငား ယင္းေၾကာင့္ ေပၚလာေသာ အားသာခ်က္မ်ားကိုလည္း အမိအရဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ သြင္းကုန္ခြန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားအၿပိဳင္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေနၾကျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေန ေသာ အေမရိကန္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚကိုသာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ပါ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေနရာေ႐ႊ႕ရန္ စဥ္းစားလာရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို မ်က္စိက်လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔က ယင္းအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံလိုၾကသည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို မက္လံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးေပး၍ ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားပါဝင္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး အရန္သင့္၊ အဆင္သင့္ လုပ္ငန္းေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစမည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးကာ အလုအယက္ ဖိတ္ေခၚေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ထိုအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံသင့္ဘဲ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ႀကိဳးစားကမ္းလွမ္းသင့္လွသည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္အျပင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြဲလ်က္ရွိေနသည့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ဦးတည္ပစ္မွတ္ထား ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင့္ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၉ - ၁၀ - ၂၀၁၈)