News

POST TYPE

EDITORIAL

စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္း ဘာ့ေၾကာင့္ (Daily, Vol-6/No-152)
05-Oct-2018

ကမၻာ႔ေရနံေဈးႏႈန္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား အျမင့္တြင္ဆက္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴးက အ႐ံႈးခံေရာင္းေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား အထူးျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

စက္သံုးဆီေဈးျပႆနာသည္ လက္ရွိအစိုးရကို စိန္ေခၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားစြာအနက္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

စက္သံုးဆီဆိုသည္မွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရးအျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာ၏ အေျခခံအက်ဆံုး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေနရာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား သင့္တင့္မွ်တျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဈးႀကီးျမင့္ျခင္း၊ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ ထိုအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖန္တီးစီမံႏိုင္ေသာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီအေပၚ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အားေပးေထာက္ခံျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးတတ္သည္။

အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ အလြန္းသင့္သူမ်ားကိုသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးၿပီး ႏိုင္ငံ့စီးပြားကို လူတစ္စုကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအဆင့္အတန္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ အစိုးရမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္လွသည္။

ယေန႔ စက္သံုးဆီ လက္ကား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖင့္ စီးပြားလမ္း ေျဖာင့္ၿပီးရင္းေျဖာင့္ေနၾကသူမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စီးပြားေရးအတတ္ပညာကို အသံုးခ်ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ပါမစ္၊ လိုင္စင္မ်ားကို အခြင့္ထူးခံရယူထားသူမ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနသေလာ ဆန္းစစ္ၾကည့္စရာ ေကာင္းလွသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ယေန႔ စက္သံုးဆီေဈးမ်ား ျမင့္တက္ေနေသာျပႆနာကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဝင္ေငြမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတကာရွိ အစိုးရမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး မရွိေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားသည္ အရည္အေသြးနိမ့္၊ အျခင္အတြယ္မမွန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ စက္သံုးဆီကို အျခားေပးေဆာင္ေနရသည့္ အခြန္ေငြအရပ္ရပ္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ႏိုင္ငံတကာထက္ ေဈးပိုေပးဝယ္ေနရျခင္းမွာ မွ်တမႈမရွိေပ။

ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမွာ ခက္ခဲနက္နဲစြာ စဥ္းစားေနစရာမလိုဘဲ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ပံုစံအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ စက္သံုးဆီကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူျပည္သူမ်ား အရည္အေသြး၊ အျခင္အတြယ္၊ ေဈးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းအတိုင္း ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြပါ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း၊ အဖိတ္အစင္မရွိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ ( ၄ - ၁၀ -၂၀၁၈ )