News

POST TYPE

EDITORIAL

တတ္ေယာင္ကားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ (Vol-6/No-151)
04-Oct-2018ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပိဋကတ္အိုးကြဲ ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ ပိုင္ႏိုင္စြာ သိရွိနားလည္သူမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အေပၚယံ အသိမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဟန္တစ္လံုး ပန္တစ္လံုး ႂကြားလံုးထုတ္သူ သို႔မဟုတ္ တတ္ေယာင္ကားဟု နားလည္ထားၾကသည္။

အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အရာရာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ ပညာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔ သြားသည့္လမ္းတြင္ ထိုသို႔ေသာ တတ္ေယာင္ကားမ်ားက လမ္းလႊဲပို႔တတ္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေပသည္။

တတ္ေယာင္ကား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရွိတို႔၏ အဆိုအမိန္႔ႏွင့္ အဆံုးအမမ်ားကို ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ အက်ိဳးအပဲ့ ဒႆနမ်ားျဖင့္ ေရာႁပြမ္းၿပီး အသိပညာနိမ့္က်ဆဲ လူပရိသတ္ကို အလြဲလမ္းျပေနသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ရွိေနဆဲ၊ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးအားျဖင့္ အာဏာရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဖိႏွိပ္၊ ရက္စက္မႈမ်ားစြာေၾကာင့္ ႀကီးစြာစိတ္ဒဏ္သင့္ေနေသာ ျပည္သူအမ်ားစုကို တတ္ေယာင္ကားမ်ား၏ ဟုတ္ႏိုးႏိုး ဒႆနမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးဆန္ဆန္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ ကမာၻေပၚတြင္ က်ဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ ဝါဒမိႈင္းမ်ားျဖင့္ အရာရာကို အႏုတ္လကၡဏာျဖင့္ ႐ႈျမင္ေစရန္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးေနတတ္သည္။

‘လူသာလာပါ၊ ျပႆနာ ေခၚမလာပါႏွင့္’၊ ‘သူၿပံဳးေနၿပီ၊ အေႂကြးယူေတာ့မည္’၊ ‘သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္မဆိုးပါ’၊ ‘တူျဖင့္လွ်င္ ႏွံ၊ ေပျဖစ္လွ်င္ ခံ’၊ ‘သင့္မာနကို ကြၽႏု္ပ္အိမ္ ဖိနပ္ခြၽတ္ေအာက္တြင္ ထားခဲ့ပါ’၊ ‘ကြၽန္ယံုေတာ့ တစ္ဖက္ကန္း၊ သားသမီးယံုေတာ့ စံုလံုးကန္း’ ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို ေနအိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ တတ္ေယာင္ကားမ်ား၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္သည္။

လူမႈေဗဒသေဘာအရ လူရွိလွ်င္ ျပႆနာရွိတတ္သည့္ သေဘာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ တစ္ဖက္သားကို အထင္ေသးျခင္း၊ အမုန္းကို အမုန္းႏွင့္ တန္ျပန္လိုျခင္း၊ လက္စားေခ်လိုျခင္း၊ တစ္ဖက္သားကို ႏွိမ္ခ်လိုျခင္း၊ မိမိအသံုးမက်ျခင္းကို တစ္ပါးသူအေပၚ အျပစ္ပံုခ်လိုျခင္း သေဘာမ်ားကဲေနေသာ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေနရာခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

စိတ္ဒဏ္ရာသင့္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အရာရာတိုင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားေလ့ ရွိသူမ်ား၏ ဟဒယႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကသည့္ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ ထိုေဆာင္ပုဒ္တို႔သည္ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္စက္ၾကည့္လွ်င္ပင္ အက်ိဳးအပဲ့မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွသည္။

ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလည္း ဟုတ္ေယာင္ေယာင္၊ ဟုတ္ႏိုးႏိုး အက်ိဳးအပဲ့  ဒႆနမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ တတ္ေယာင္ကား နည္းနာမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းသြားေစႏိုင္သည့္ အလြဲဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။

အထူးသျဖင့္ မိမိကို ေထာက္ခံသူ၊ ဆန္႔က်င္သူ၊ မိမိႏွင့္ သေဘာထားတူသူ၊ မတူသူ၊ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမေရြး ႏိုင္ငံသားအားလံုးကိုယ္စား ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ခ်ီ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံထားရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ေနသူမ်ား အေနႏွင့္ အတိတ္က အရိပ္မည္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အေရာင္ပါေသာ မ်က္မွန္ျဖင့္ ၾကည့္ျခင္း၊ သူ႔လူ၊ ငါ့လူ ခြဲျခားေစျခင္းတို႔ျဖင့္ တတ္ေယာင္ကားဝါဒီႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားက အလြဲလမ္းျပ သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
 
အယ္ဒီတာ (၃-၁၀-၂၀၁၈)

(၆.၂.၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)