News

POST TYPE

EDITORIAL

ငါးႀကီးအခ်ိဳ႕ ဖမ္းျပျခင္းကို ႀကိဳဆို (Daily,Vol-6/No-134)
14-Sep-2018

အြန္လိုင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း အစြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လႊတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အမႈဖြင့္အေရးယူလိုက္ျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္လာေစေရး ကနဦးေျခလွမ္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဥပေဒအရာရွိ၊ ဒုတိယ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ၊ ဒုတိယ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွဴး စုစုေပါင္း ေျခာက္ဦးကို အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားခံမ်ားဘက္က လာဘ္ေငြ၊ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား ရယူထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေတြ႔ရွိေသာေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အုပ္စုဖြဲ႔႐ိုက္ႏွက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါလ်က္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းေနာက္ကြယ္တြင္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ေသခ်ာေပါက္ရွိေနေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ယင္းအမႈအားေသခ်ာစြာ ျပန္လည္စိစစ္ကိုင္တြယ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ဟုလည္း ဆိုႏို္င္သည္။

ေအာင္ရဲေထြးသည္ တိုင္းသိ၊ ျပည္သိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားေနခ်ိန္တြင္ တရားခံမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ အမႈကို႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားသာမက ဥပေဒေလာကအတြင္းမွာပါ ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့ျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေအာင္ရဲေထြးကဲ့သို႔ လူသိမ်ားထင္ရွားသူ မဟုတ္ေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ တရားစီရင္ေရး၏ ဘက္လိုက္မႈ၊ တရားေရးေလာကသားမ်ား၊ ဥပေဒအရာထမ္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မရွိဘဲ အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္း၊ အျပစ္ရွိပါလ်က္ အျပစ္မွလြတ္ကင္းေနျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ကုန္က်စရိတ္ထက္ပိုတင္၊ ပိုေတာင္းကာ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ၊ အာမခံသက္တမ္းမျပည့္မီ (အမ်ားစု အာမခံသက္တမ္း ေပးထားျခင္းမရွိ) ပ်က္စီး၊ ၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးဒုကၡေတြ႔ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ (ဝါ) ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေဟာသိကံျဖစ္ေနျခင္းမွာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ ေျမာက္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကိစၥမ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္က ၾကပ္မတ္ကိုင္တြယ္လာရန္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရားစီရင္ေရးေလာကကို ဩဇာသက္ေရာက္ေနဆဲ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔က တရားလိုျဖစ္ေနေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ အေၾကာက္တရားျဖင့္၊ ခ်စ္ခင္၊ မုန္းတီးစိတ္ျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားဘဝႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ ေနၾကရျခင္းကိုလည္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ အဂတိလိုက္စားမႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသင့္ေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိေကာ္မရွင္၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ဥပေဒအရာရွိတို႔ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရပါက အတန္အသင့္ႀကီးသည့္ ငါးကို ဖမ္းျပျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ဖမ္းျပျခင္းသည္ တရားေရးေလာကအတြင္းမွ ၎တို႔ ထက္ႀကီးေသာ ငါးႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ငါးအေသးမ်ားအထိ သတိေပး ဟန္႔တားရာေရာက္သည့္အျပင္ က်န္နယ္ပယ္မ်ားရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကိုလည္း အထိန္းအကြပ္ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အထူးပင္ႀကိဳဆိုအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃ - ၉ -၂၀၁၈ )