News

POST TYPE

EDITORIAL

ေခါင္းေဆာင္တိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ နားလည္ပါ၏ေလာ (Daily, Vol-6/No-131)
10-Sep-2018

စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္သည္ ဒီပလိုမာအဆင့္မွသည္ ဘြဲ႔၊ မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔၊ ဘြဲ႔လြန္ပါရဂူဘြဲ႔အဆင့္အထိ စနစ္တက် သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အတတ္ပညာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းေကာင္စီအဖြဲ႔မွသည္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္အထိ သူ႔အဆင့္ႏွင့္သူ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္ကို အသံုးခ်ရသည္။

စနစ္တက် အဆင့္လိုက္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေတာ္သလို ႀကံဳသလို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အေပၚမူတည္ကာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္း၊ နယ္ပယ္မ်ား၊ အစိုးရမ်ား၏ ေအာင္ျမင္၊ က်႐ံႈးမႈ ကြာျခားသြားတတ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီကာလကပင္ လူအမ်ားစုကို စီမံခန္႔ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမ်ား၏ ကိုယ္ေတြ႔၊ လက္ေတြ႔အေျခအေန မ်ားကို အေျခခံကာ စနစ္တက် သုေတသနျပဳ၊ ေခတ္အလိုက္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ နယ္ပယ္အလိုက္ ႀကံဳလာခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္၊ ဆန္းစစ္ မြမ္းမံထည့္သြင္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေလ့က်င့္လာခဲ့သည့္ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္းမဟုတ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္၏ ပံ့ပိုးအားေပးမႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္၊ စနစ္တက် ေလ့လာသင္ယူမႈတို႔ေၾကာင့္သာ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ ယူလာနိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆိုျခင္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည္ဟုလည္း ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလမ်ိဳးတြင္သာ ႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးဝင္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး အလြန္ကာလမ်ိဳးတြင္မူ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ႏိုင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိတတ္ေပ။

ကမၻာ့သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုင္စြဲမႈအခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္သြားၾကျခင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရွင္မ်ားကို အသံုးမခ်တတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၏ အေျခခံအက်ဆံုးမွာ မိမိစီမံခန္႔ခြဲရမည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေၾကာင္း အေျခခံက်က်၊ သေဘာ သဘာဝႏွင့္တကြ နားလည္ေစရန္ ေလ့လာထားျခင္း၊ မိမိ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အလိုက္ အပ္စပ္သည့္ တာဝန္ေပးျခင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ အေဆာင္အေယာင္ခံစားခြင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အားလံုးကို ကိုယ္တိုင္ ေအာက္ေျခအထိ အေသးစိတ္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္ေနစရာမလိုဘဲ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ လူမွန္ ေနရာမွန္ ခန္႔ထား၊ တာဝန္ေပးတတ္ျခင္းသာ အဓိက အေရးႀကီးသည္။ ယင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေျခခံ အက်ဆံုး၊ အ႐ိုးရွင္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္ ဥပေဒသပင္ျဖစ္သည္။ 

ထိုမွ် ႐ိုးရွင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲေခ်ာ္၊ တိမ္းေစာင္းေနပါလွ်င္ ေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ စီမံကိန္း၊ နယ္ပယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးက႑မ်ား အပါအဝင္ ဥပေဒျပဳ၊ အုပ္ခ်ဳပ္၊ စီရင္ခ်က္ခ်ေသာ အာဏာသံုးရပ္ အထိပါ ေအာင္ျမင္မႈမရျခင္း၊ ဆံုး႐ံႈးျခင္းတို႔ ႀကံဳရပါက ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသာမက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပါ နစ္နာေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၉-၂၀၁၈)