News

POST TYPE

EDITORIAL

ဥပေဒမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ပါ (Daily, Vol-6/No-125)
03-Sep-2018

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္ျခင္းအေပၚ မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားျဖင့္ ေဝဖန္၊ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္
ပထမဦးစြာ သတင္းမီဒီယာသမားႏွစ္ဦးကို ယခုကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေမွာင္ေခတ္ဆီသို႔ ေျခဦးလွည့္လိုက္ျခင္းဟု႐ႈျမင္ၾကၿပီး သတင္းသမားမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းသြားေစရန္ နာမည္ဖ်က္လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ပါ အဆင္းကို ဘီးတပ္အေပးခံရေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို စတင္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ယင္းအမႈကို ခ်ဥ္းကပ္ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သတင္းေလာကတစ္ခုတြင္သာမက မ႑ိဳင္သံုးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေပၚတြင္ပါ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေပသည္။

ယင္းျပႆနာအား ယခုကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါက ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား တိုးျမင့္လာႏိုင္သည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ တမင္လုပ္ျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္သလို ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ကဲ့သို႔ ေရွ႕တြင္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ေျမာ္ျမင္စဥ္းစားသည့္အဆင့္မပါဘဲ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္အတိုင္း ေျဖရွင္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

ျဖစ္တန္ေျခ၊ ျဖစ္တန္ရာမ်ား သိေနပါလ်က္ တမင္လုပ္သည္ဆိုပါက လက္ရွိအစိုးရ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔အား သာမန္ထက္ပို၍ ေထာက္ခံသူမ်ား ေျပာေနသကဲ့သို႔ အစိုးရ သိကၡာက်ေစရန္ တပ္မေတာ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ဩဇာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ တရားေရးက တမင္ရည္ရြယ္၍ လုပ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားသည္။

သို႔ေသာ္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုေသာ မွတ္ခ်က္စကားတြင္ တရားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္သေဘာမ်ိဳး ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါယူဆခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယယူဆခ်က္မွာ ယခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း အစိုးရကို၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဝဖန္ေဖာ္ထုတ္ပါက ယခုကဲ့သို႔ ျပန္ခံရမည္ဟူေသာ သတင္းစကားေပးလိုျခင္းေၾကာင့္ ထံုးစံအတိုင္း အေရးယူအျပစ္ေပးသည့္ နည္းလမ္ျဖင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။

ယခင္က အလားတူ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဤယူဆခ်က္မွာ နီးစပ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ တံု႔ျပန္အေရးယူလိုက္ပါက မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း သာမက၊ တရားစီရင္ေရးေလာက၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံပါ သိကၡာက်သြားႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေတြးေတာ စဥ္းစားထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ လုပ္ၿမဲလုပ္ေနက်အတိုင္း လုပ္လိုက္သည့္သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေနာက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုမွာ မိမိအားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ လြဲမွားမႈကို သိရွိသြားေသာေၾကာင့္ အနာေပၚ တုတ္က်ျဖစ္ကာ ရွက္ရမ္းရမ္းျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ တူသည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ အတြင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားနည္းသူမ်ား၊ မလံုမလဲစိတ္ရွိသူမ်ား၊ သိမ္ငယ္စိတ္၊ အငံု႔စိတ္ရွိသူမ်ား၏ အလြန္အကၽြံ တံု႔ျပန္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ပညာရွင္မ်ား၏မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ တံု႔ျပန္သည္ျဖစ္ေစ ယခုကဲ့သို႔ အကြက္ဆင္၊ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ဖမ္းကာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူအျဖစ္ စြပ္စြဲၿပီး အေရးယူ၊ ေထာင္ခ်ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုျပႆနာႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၊ အစိုးရအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသြားႏိုင္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား အျပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း တင္ထားေသာ သတင္းမ်ားေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးေနေသာ အစြန္းေရာက္ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။ မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မ်ားစြာ အထင္ေသးစရာ ေကာင္းလွသည့္အျပင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္အဆင့္ ေရာက္သည္အထိ ဆိုးဆိုးရြားရြား မွတ္ခ်က္မ်ား ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မူလကပင္ ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ အေျပာအဆိုခံ လာခဲ့ရေသာ NLD အစိုးရအေပၚတြင္ ယခုျပႆနာက ထပ္၍ဖိအားမ်ား ျဖစ္လာမည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာမပ်က္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ တပ္ကို အလြန္အကၽြံ လိုက္ေလ်ာရျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရတြင္သာမက ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ သိကၡာက်စရာ၊ နစ္နာစရာျဖစ္လာေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိလာျခင္းကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ သံတမန္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနႏွင့္ အစြပ္စြဲခံရသူမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ္ျငား ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကို အကဲဆတ္ဆတ္ ဖိအားေပးလြန္းသည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သြားၿပီး ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦးအေပၚ မလိုလားအပ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္သြားတတ္သည္ကိုမူ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း က်န္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ယင္းအမႈကို ကိုင္တြယ္ၾကမည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ဥပေဒမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းၾကည့္ကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အတြင္းကသာ လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမက္စြာ ကူညီၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းသတိေပးအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၉-၂၀၁၈)