News

POST TYPE

EDITORIAL

အတိုက္အခံ ပါတီေကာင္း လိုသည္ (Daily, Vol-6/No-121)
29-Aug-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ Fast Past The Post (FPTP) ႏိုင္သူ အကုန္ယူ မဲေပး ေရြးေကာက္သည့္ပံုစံ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပါတီတစ္ခုက ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီမ်ားအေပၚ တစ္မဲအသာရ႐ံုျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရသည့္စနစ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ရွိ ျမန္မာ ျပည္သူလူထု၏ ခ်စ္လံုးလံုး၊ မုန္းလ်ားလ်ားစိတ္ေၾကာင့္ ပါတီတစ္ခုတည္းက အာဏာကို ေရရွည္ ရယူသြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေပသည္။

တင္းက်ပ္စြာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔နည္းတူ အာဏာရွင္၏ဒဏ္ကို ခါးစည္းခံခဲ့ရေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပါတီတို႔အေပၚ အာဏာရွင္ကို တူးတူးခါးခါး မုန္းတီးေသာ စိတ္ျဖင့္ မ်ားစြာ အားကိုးေထာက္ခံေလ့ ရွိသည္။

တင္းက်ပ္ ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ပင္ သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာတတ္သည္။ ထိုသို႔ ေပၚထြက္လာေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အေပၚတြင္လည္း လူထုက အမုန္းႏွင့္ အခ်စ္ ႏွစ္ခုေပါင္းကာ လြန္ကဲစြာ ေထာက္ခံအားေပးေလ့ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ခ်စ္ခင္၊ အားကိုး၊ ယံုၾကည္၊ ေထာက္ခံမႈမွာ မည္သည့္ေခတ္ႏွင့္မွ် မတူေအာင္ အားေကာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မူလကပင္ အာဏာ သံုးရပ္ကို တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိေစကာမူ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့လာထားသည့္ အိမ္စာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အားနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္ျငား ျမန္မာျပည္သူလူထုက နားလည္ေတြး၊ ျဖည့္ေတြးေပးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် လြန္လြန္ကဲကဲ ေထာက္ခံ၊ ခ်ီးပ၊ ေျမႇာက္စားေနၾကျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကိုလည္း အကဲဆတ္ဆတ္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏႈတ္လွန္ထိုး၊ ရန္ေထာင္၊ တံဆိပ္ကပ္ေနၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစတနာျဖင့္ ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပလိုသူမ်ားပင္ ႏႈတ္ဆြံ႔သြားေစၿပီး အႏုတ္ လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာႏိုင္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ပါတီတစ္ခုတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိၿပီး အတိုက္အခံပါတီ ေကာင္းေကာင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ရွည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိသြားျခင္းျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ အျခားေသာႏိုင္ငံမွ ဥပမာမ်ား မဆိုထားႏွင့္ သီအိုရီ သေဘာအရပင္ အာဏာရွင္ဆန္သြားႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ ရွိေနေပသည္။

အတိုက္အခံဟု ဆိုရာတြင္လည္း အာဏာလက္လႊတ္လိုက္ရေသာ မခ်င့္မရဲစိတ္ျဖင့္ အစိုးရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် မူလကပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကိုယ္ပြားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နာမည္မ်ိဳးစံု၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးကာ အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာေနျခင္း၊ လက္ရွိအစိုးရ နာမည္ပ်က္ေစရန္ ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔မွာလည္း အတိုက္အခံေကာင္းဟု မေခၚဆိုထိုက္ေပ။

အတိုက္အခံေကာင္းတို႔ မည္သည္ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာေပးျခင္း၊ အႀကံေပး ေထာက္ျပျခင္း၊ မလႊဲမေရွာင္သာ အေျခအေနတစ္ခု ႀကံဳလာပါက သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ပါက အစိုးရကို နည္းလမ္းတက် ေစတနာပါပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အႀကံျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား တာဝန္ရွိေပသည္။
 
ထိုအတြက္ ေနာက္လာမည့္ သက္တမ္းအသစ္တြင္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေခါက္႐ိုးက်ိဳးကာ အာဏာရွင္စ႐ိုက္ အကင္းမေသေသးေသာ ပါတီမ်ိဳးထက္ ျပည္သူလူထုက ေလးစားၾကည္ညိဳရင္း စြဲရွိၿပီး ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ထမ္းေဆာင္ေပးမည့္ ထက္ျမက္ ထူးခြၽန္ေသာ အတိုက္အခံပါတီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၈-၂၀၁၈)