News

POST TYPE

EDITORIAL

တပ္ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ကုလ အႀကံျပဳ
27-Aug-2018

ဂ်နီဗာ- ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၇

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးျဖဳတ္ရွင္းလင္းမႈမ်ား သာမက ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္ က်ဴးလြန္မႈ အစရွိသည္တို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိပ္ပိုင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို မျဖစ္မေန စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ တရားစြဲဆို အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 

ယင္းအစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (UNHRC) က ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ကာ ယင္းသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ၏ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သာမက အျခားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈပံုစံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ အဆိုး႐ြားဆံုးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သံသယျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။
 
“စစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ (ေဆာင္႐ြက္ခ်က္) ဟူသည္ လက္လြတ္စပယ္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ၊ ေက်း႐ြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕မႈ စသည္တို႔ကို ညီၫြတ္မွ်တေအာင္ မည္သည့္အခါကမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားသည္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ကာ ပကတိလံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထက္ အင္အားအဆမတန္ (အလြန္အကၽြံ) သံုးျခင္းျဖစ္သည္”ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ၎ရယူထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (ႏိုင္ငံေရးဩဇာ) ကို အသံုးခ်ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေအာင္ ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသလို အရပ္သားအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မဆိုစေလာက္သာရွိသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ငါးဦးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီး တရားစီရင္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အမည္စာရင္းႏွင့္တကြ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါအေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုး - ICC (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ခံု႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးရမည့္အမႈကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေထာက္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရကမူ တပ္မေတာ္၏ အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ားသည္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို အဆက္မျပတ္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ(အင္တာဗ်ဴး)ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အျခားခိုင္လံုေသာသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံကာ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းအဖြဲ႔ကဆိုသည္။ 

အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆိုပါ အေရးကိစၥကို ICC သို႔ပို႔ကာ တရားစီရင္ေရးမွာ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC ခံု႐ံုးကို ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Rome Statute တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ICC တြင္ အမႈဖြင့္လိုသည္ဆိုပါက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႔ဝင္ငါးႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံမႈရယူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က လက္ခံသေဘာတူညီႏိုင္ဖြယ္ မရွိေပ။

F-01