News

POST TYPE

EDITORIAL

မူဝါဒေရးရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အထူးအေရးႀကီး (Daily, Vol-6/No-119)
27-Aug-2018

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယေန႔ေတြ႔ဆံုပြဲသည္ မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲမ်ားကို တရားဝင္မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သည့္အျပင္ ေရွ႕တြင္ မည္သို႔ ရင္ဆိုင္၊ ေျဖရွင္းသြားရမည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို အၾကမ္းဖ်င္း ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ စတင္တာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေျပာဆိုေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး၊ လက္ေတြ႔အက်ဆံုး၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ အရွိဆံုး၊ ဘက္မွ်မႈအရွိဆံုး၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အတြက္ အံဝင္ခြင္က် အျဖစ္ဆံုး မိန္႔ခြန္းဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းခ်က္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာမ်ား၊ တာဝန္သိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနမွန္အခ်ိဳ႕ကို စတင္သိရွိၿပီး ေျပာဆိုေသာ မိန္႔ခြန္းလည္းျဖစ္သည္။

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အေျခခံက်က် သိရွိထား ျခင္းထက္ ေယဘုယ်သေဘာမ်ိဳးသာ သိရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သား စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွတစ္ပါး မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္လံုး ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ေက်နပ္ အားရဖြယ္ေကာင္းသည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ျပဳသည့္အခ်ိန္ကို UMFCCI ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း တစ္ဦးသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ ငါးဆယ့္ငါးသန္း ေသာ စားသံုးသူ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုယ္စား ေမးျမန္းအႀကံျပဳသြားႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးမွာမူ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ခန္႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေဈးကြက္တစ္ခုကိုသာ ဦးတည္သြားသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းလိုသူအခ်ိဳ႕အတြက္ အခ်ိန္ဆံုး႐ံႈးသြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေမးခြန္းေျဖဆိုမႈမ်ားတြင္လည္း မလိုအပ္ေသာ၊ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ စိတ္ကူး ယဥ္ဆန္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ေပးျခင္း၊ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းေသာ၊ အမ်ား စုေပါင္းအားကို ရည္ၫႊန္းလြန္းေသာ၊ မူဝါဒျပတ္သားမႈမရွိေသာ အေျဖမ်ိဳးထက္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကို သိျမင္လာေသာ လက္ေတြ႔က်သည့္ အေျဖမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တံု႔ေႏွးေနျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔မွ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက တရားဝင္အသိေပးျခင္းသာမက လက္ေတြ႔က်၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရရွိလိုက္ေသာ ေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးပင္ႀကိဳဆိုအပ္သည္။

အထူးအားျဖင့္ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း ေထာက္ျပ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေဈးကြက္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႔အက်ဆံုးႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္း အေကာင္အထည္ အေဖာ္သင့္ဆံုးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား မူဝါဒေရးရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈပင္ျဖစ္သည္။

ေျမျပင္တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တြင္သာမက မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မဆို အေျခခံက်က် အေရးႀကီးလွေၾကာင္း အထူးဦးစားေပး မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၇-၈-၂၀၁၈)