News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ (Daily, Vol-6/No-114)
21-Aug-2018

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူျဖစ္ပါက လက္ေအာက္ငယ္သား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အဆင့္ဆင့္လိုက္ တာဝန္ယူထားသူမ်ားအေပၚ အဖြဲ႔အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနတို႔ကို အေျခခံ၍ မွန္ကန္ ျပတ္သားသည့္ အမိန္႔မ်ိဳး ေပးရျခင္းကို အမ်ား နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွန္ကန္၊ ျပတ္သားသည့္ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အႏိုင္ရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ိဳးကို အႏိုင္ ရရွိသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေနာင္႐ိုးတိုက္ပြဲက အေကာင္းဆံုး ဥပမာျဖစ္သည္။

“ဘဝဟူသည္ တိုက္ပြဲ”ဆိုသကဲ့သို႔ လူသားအားလံုး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အပါအဝင္ ဩဇာ၊ အာဏာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကဲ့သို႔ ေလာကီလူ႔ဘံု၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ဆႏၵမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနရေပသည္။

ထိုတိုက္ပြဲမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုုက္ရာတြင္လည္း ဆႏၵႏွင့္ ထပ္တူက်သည့္ စိတ္ဓာတ္၊ ဇြဲ၊ လံု႔လဝီရိယ၊ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ၊ ေလ့လာဆည္းပူး သင္ယူမႈ၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ႏိုင္မႈ၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္မႈ အနည္း၊ အမ်ား အတိုင္းအတာအေပၚ မူတည္ကာ အႏိုင္ရရွိျခင္း၊ အ႐ံႈးေတြ႔ျခင္းရလဒ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္တို႔တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ လူသား တစ္ဦးခ်င္းစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ကုမၸဏီ ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ံႈးမႈတို႔သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးသူ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္ေနေပသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ အစိုးရတာဝန္ကို ယူထားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ နယ္ပယ္ အသီးသီးကို ဘက္စံု၊ ေထာင့္စံုမွေန၍ သုေတသနျပဳ၊ စစ္တမ္းေကာက္ကာ ႏိုင္ငံအဝန္း ၿခံဳလႊမ္း စဥ္းစားထားသည့္ ေရတို၊ ေရရွည္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲထားရသည္။ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ သေဘာအရ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အားနည္းခ်က္၊ လစ္ဟာခ်က္၊ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားရၿပီး၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ႀကံဳေတြ႔လာရပါက မည္သို႔ အဆင့္လိုက္ ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားမည္ဆိုသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား အရန္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရသည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာသည္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကို စိတ္ကူးတည့္လွ်င္ တည့္သလို၊ စိတ္ကူး မတည့္လွ်င္ မတည့္သလို ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳး၊ ႀကံဳလာသမွ် အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို စိတ္ကူးရသလို၊ ႀကံဳသလို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ေျဖရွင္း႐ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္ သုေတသနျပဳ၊ နည္းလမ္းရွာ၊ လူမွန္ ေနရာမွန္ တာဝန္ေပးကာ စမ္းသပ္ကာလအလိုက္၊ အဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔မည္သည္၊ အစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္ မည္သည့္ကိစၥ၊ မည္သည့္မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို မေျပာခင္၊ မခ်မွတ္ခင္၊ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခင္ ဘက္စံု၊ ေထာင့္စံုမွ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ စဥ္းစားရၿပီး ေျပာၿပီး၊ ဆိုၿပီး၊ ခ်မွတ္ၿပီးၿပီဆိုပါက မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ခိုင္မာၿမဲၿမံေစရန္၊ ေအာင္ျမင္ေစရန္ မဆုတ္မနစ္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။ 

ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္းတြင္ သာမက ခ်စ္ခင္၊ အားကိုး၊ ေထာက္ခံေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ ၾကည္ညိဳ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ အထင္ႀကီး တန္ဖိုးထားမႈတို႔ ယုတ္ေလ်ာ့ က်ဆင္း သြားတတ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေရွးပညာရွိမ်ားက မ်ားစြာ တိုက်စ္ရွင္းလင္း၍ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ၊ ဆင့္ပြားေတြးေတာ ဆင္ျခင္စရာမ်ား ျပည့္လွ်မ္းေနေသာ ဆို႐ိုးစကား၊ ဆံုးမစကားမ်ားျဖင့္ ဘုရင္၊ မွဴးမတ္၊ ေသနာပတိမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို ဆံုးမခဲ့ေသာ “ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ”  စကားတစ္ခြန္းကို သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၁-၈-၂၀၁၈)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၃ -၃-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily  သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)