News

POST TYPE

EDITORIAL

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲမသုတ္ေစလို (Daily, Vol-6/No-110)
16-Aug-2018

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔တို႔ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္ ေရးသားသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ မေကြးတိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ၎၏ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားထံ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေသာ အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ မေကြးတိုင္း NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ သီးျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ေလာ၊ NLD ဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေလာ ေသခ်ာစြာ မသိရွိရေသးေသာ္ျငား ပါတီဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုုက္သြားရန္မွာမူ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားစုက မယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ေထာက္ခံမဲ မရသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ထူေထာင္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ၎တို႔ပါတီတြင္း၌ပင္ ဤကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား မရွိခဲ့ေပ။

ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၈၈ လူထုအံုႂကြမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ နည္းမ်ိဳးစံု ဖိႏွိပ္၊ ကန္႔သတ္၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခါးစည္းခံလာခဲ့ရသူမ်ား ဦးေဆာင္ထူေထာင္ထားသည့္ ဒီမိုကေရစီေရွး႐ႈပါတီက ယခုကဲ့သို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

အာဏာျဖင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သူမ်ား ဦးေဆာင္ေနေသာ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ ယခင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား တစ္ေန႔တျခား အေတြ႔ရမ်ားလာၿပီး ယခင္အရပ္သားတစ္ပိုင္း၊ စစ္အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အစိုးရေလာက္ပင္ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို သည္းခံႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။

ထိုအခ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းမျပည့္ခင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ စြဲဆိုထားေသာ အမႈအခင္းအေရအတြက္ႏွင့္ ယခင္အစိုးရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း စြဲဆိုခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား ကြာဟခ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ပင္ သိသာထင္ရွားေနေပသည္။

ထို႔အတူ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ တရားကိုယ္သေဘာ သို႔မဟုတ္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ ၆၆ (ဃ) ကဲ့သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ပုဒ္မဆိုးကိုပင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အတိုက္အခံဘဝက ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆို အေရးယူခံခဲ့ရသည့္ၾကားက ၎တို႔ အာဏာရသည့္အခါ ဆက္လက္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမွာလည္း နားလည္ရခက္လွသည္။

မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆို၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က တိုက္တြန္း အႀကံျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္သာ မဆိုစေလာက္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းပုဒ္မကို ဆက္လက္ တည္ၿမဲေနေစျခင္းသည္ အစိုးရအေပၚ တံု႔ျပန္ေဝဖန္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္၊ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအား တိုက္ခိုက္စြပ္စြဲသူမ်ား ရွိလာပါကလည္း သီးသန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ေနစရာမလိုေလာက္ေအာင္ပင္ မဆိုင္းမတြ စြဲဆိုမႈမ်ားက အသားက်ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ မိမိပါတီကို မိမိဘာသာ လူသိရွင္ၾကား သိကၡာခ်သည့္ သေဘာေဆာင္သြားခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္သည့္ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး တစ္ခုအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာသဘာဝႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ လိုလားျမတ္ႏိုး၍ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၆-၈-၂၀၁၈)