News

POST TYPE

EDITORIAL

ေဒၚလာေဈး ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာခ်ိန္ တန္ၿပီေလာ (Daily, Vol-6/No-109)
15-Aug-2018

ဗဟိုဘဏ္က ေဒၚလာေဈးကို ေဈးကြက္အတြင္း ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀ က်ပ္ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး မည္မွ် ဆက္လက္က်ဆင္းသြားမည္နည္းဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေရွာင္တာနဲလ္ကမူ ယခုကိစၥသည္ အခ်ိဳ႕လူမ်ား ေတြးေနသကဲသို႔ တကယ့္ျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း ေဈးကြက္၏သေဘာအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္ေအးလက္ေအးထား ေရွ႕ဆက္သြားျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေဈးကြက္အတြင္းရွိေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈး တည္ၿငိမ္သြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ ေဈးႏႈန္းရွိေနေစရန္ ထိန္းညႇိေပးရမည့္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြ အလံုအေလာက္ ရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈးအတိုင္း ႏႈန္းရွင္လႊတ္ေပးျခင္းသည္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုး ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္အၾကား ျခားနားခ်က္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြအခ်ိဳးအဆ၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္း၊ ေဈးကြက္အတြင္း လွည့္ပတ္စီးဆင္းေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြပမာဏ စသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဘက္စံု၊ ေထာင့္စံုမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ စနစ္တက် လက္ေတြ႔က်က် ေကာက္ယူထားေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳကာ ဤကဲ့သို႔ ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္လွ်င္ ေဈးကြက္အတြင္း ႀကီးမားသည့္ ႐ိုုက္ခတ္မႈမ်ား ႀကံဳလာရႏိုင္ေပသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ေဒၚလာေဈးကို ႏႈန္းရွင္ေမွ်ာရန္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ မကိုက္ညီပါက မူလကပင္ ကိုယ္ခံအားနည္းေနေသာ လူနာကို ေဆးျပင္းတိုက္၍ ကုသလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးအတြက္ ေလးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရွာင္တာနဲလ္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ိဳး၏ အႀကံဉာဏ္ကိုရယူကာ ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑အတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ေဈးကြက္အတြင္း အရွင္ေမွ်ာလိုက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ျခင္းဟု ယူဆစရာရွိေပသည္။

ထိုသို႔ အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာေဈးကြက္အတြင္း ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မူလကပင္ မရွိမျဖစ္မဟုတ္သည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဗဟိုဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံ ေရာင္းခ်ေပးလိုက္ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအလို႔ငွာ အသံုးမခ်ေစရန္ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္း စသျဖင့္ ေဈးကြက္အေပၚ ထိခိုက္မႈ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ထားသင့္သည္မ်ား အဆင္သင့္ရွိေနမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၅-၈-၂၀၁၈)