News

POST TYPE

EDITORIAL

ထူးခၽြန္ထင္ရွား ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား (Daily, Vol-6/No-103)
08-Aug-2018

ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စနစ္တက် ဥပေဒ စည္းကမ္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည့္သေဘာမ်ိဳး သမိုင္းတြင္ တိတိက်က် မရွိခဲ့ဘဲ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားေၾကာင့္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသကဲ့သို႔ ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစဥ္အလာ ဆက္ခံက်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား၏ အထက္ပစၥယာ အမ်ိဳးသမီး မတက္ရ၊ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေ႐ႊသကၤန္း ကပ္လွဴခြင့္မရသည့္ ပံုစံမ်ိဳး အ႐ိုးစြဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ အာရွသည္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထက္ မဟာပုရိသဖိုဝါဒ ပို၍ႀကီးစိုးသေယာင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လင္ေယာက္်ား၏ ပါရမီျဖည့္ဖက္၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကိုသာ စီမံကြပ္ကဲရသည့္ အိမ္ရွင္မအဆင့္မ်ိဳးထက္ပို၍ ဦးစားမေပးေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိေသာ္ျငား အာရွသည္ ကမၻာ့အျခားေဒသမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားျပားေနျခင္းက ထိုအခ်က္ကို ေခ်ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားခဲ့သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ လက္႐ံုးအားကိုးေသာ စစ္ဘုရင္မ်ား၊ စစ္ဝါဒီမ်ား ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ သားေယာက္်ားေလးကိုမွ ဦးစားေပး၊ အေလးေပးတတ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထူးခၽြန္ထင္ရွားသည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ထြက္ေပၚမလာေသးျခင္းမွာ ျခြင္းခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မ်ားစြာ ထူးျခားသည္မွာ ေရွး႐ိုးစြဲ ဘာသာေရး အယူသီးမႈမ်ား ရွိေနေသာ အိႏၵိယႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ပင္ နာမည္ေက်ာ္ထင္ရွားေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးသမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့၊ ထြက္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အသံအက်ယ္ဆံုးဟု ဆိုရမည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ပင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို သမၼတအျဖစ္ လက္ခံရန္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးစားေပး၊ ေနရာေပးကာ တေလးတစား အသိအမွတ္ျပဳေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ မ်ားစြာထူးျခားေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားတြင္ပင္ မိခင္ကို မိဘေမတၱာ သေကၤတအျဖစ္ ဖခင္ထက္ ပိုအေလးေပးတတ္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မိမိတို႔ မိခင္၊ အစ္မ၊ ႏွမမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ စာနာေထာက္ထား ဦးစားေပးတတ္ရန္ ဆံုးမသြန္သင္ေပးတတ္သည့္သေဘာ ရွိသည့္အတြက္ ယေန႔ က်ားႏွင့္ မ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသံမ်ား ဆူညံလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ထူးထူးျခားျခား ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစဥ္အဆက္ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့သည့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈေရး အစဥ္အလာမ်ားကို နားမလည္၊ သေဘာမေပါက္ပါက အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မူလက တမင္ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားထားျခင္းမရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ျပႆနာရွာသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုျဖစ္ေစ၊ ယုတ္စြအဆံုး ရဟန္းသံဃာမ်ားျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္က ခြဲျခားဆက္ဆံလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိပါဘဲ မိမိတို႔၏ သံသယမကင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္ကဲေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳး၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမ်ားကသာ မိမိတို႔ဘာသာ ခြဲျခားကန္႔သတ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားတတ္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္သူ၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ အမ်ားအျပားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခင္ကာလမ်ားထက္ပို၍ ေနရာယူလာျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လာၾကျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာျဖစ္သည့္အျပင္ ေရွး႐ိုးစြဲ အစဥ္အလာမ်ား၊ တစ္ပါးသူ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကန္႔သတ္ေနျခင္းမ်ားကို ေဖာက္ထြက္လာႏိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၈-၈-၂၀၁၈)