News

POST TYPE

EDITORIAL

အစိုးရက တရားေရးမ႑ိဳင္ကို တရားဝင္ စြက္ဖက္ခြင့္ရွိသေလာ (Daily, Vol-6/No-96)
31-Jul-2018

ဝိုင္းဝန္းထိုးႀကိတ္ ႐ိုက္ႏွက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူ အြန္လိုင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္၏အမိန္႔ျဖင့္ ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းကိုမူတည္ကာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္စကားက နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ စိုးရိမ္ေသာကကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ႏွစ္သိမ့္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ေအာင္ရဲေထြး ေသဆံုးခဲ့သည့္ အမႈအခင္းတြင္ မည္သူမည္ဝါ၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း အတည္မျပဳႏိုင္လွ်င္ပင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈျဖင့္ ေျပာင္းလဲအမႈဖြင့္ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း ဥပေဒခ်ဳပ္၏ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို အသံုးခ်ကာ အမႈကို ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းကာ ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံထားသူသံုးဦးကို ကြင္းလံုးကၽြတ္လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၄၉၄ သည္ ေသြးသားရင္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တရားခံေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲလွ်င္၊ ေနာင္တြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္မႈခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာရန္ အေၾကာင္းမရွိခဲ့လွ်င္ အပါအဝင္ အဓိက ျခြင္းခ်က္ ငါးခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ အက်ံဳးဝင္မွသာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခ်က္ႏွင့္မွ် တိုက္႐ိုက္ အက်ံဳးဝင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေနာင္တြင္ အလားတူမႈခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပါ ရွိေနသည့္ၾကားက လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ပြင့္လင္းစြာေျပာရလွ်င္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိခြင့္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မသည္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တရားဝင္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ား၏ အျငင္းပြားဖြယ္၊ စိတ္မခ်ရဖြယ္၊ အဂတိတရား မလြတ္ကင္းဖြယ္ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳခဲ့ပါက တရားေရးမ႑ိဳင္ကို ပို၍နာမည္ဂုဏ္သိကၡာက်ေစႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈကို ေရွ႕ေနေလာက၊ ဥပေဒပညာရွင္ ေလာကအတြင္းသာမက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မေက်မနပ္ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ႀကီးမားလာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ဝင္ေရာက္ေျပာဆို မွတ္ခ်က္ေပးရသည့္အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မွတ္ခ်က္စကားသည္ပင္လွ်င္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ္ျငား လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို သမၼတက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္သေဘာ ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္အေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ သက္ေသျပသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တရားဝင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ မ႑ိဳင္အခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈကို ထိခိုက္ေစမည့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ တရားကိုယ္သေဘာႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ ဥပေဒအားလံုးကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းတာဝန္ကို ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က အေလးအနက္ထား၍ ေဆာလ်င္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ မ႑ိဳင္အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဒီမိုကေရစီနည္းက် အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိေရး၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ မ႑ိဳင္အသီးသီးအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ ျမင့္တက္လာေစေရး၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္မသြားေစေရးတို႔ကို ႀကီးစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၁-၇-၂၀၁၈)